Βιβλιογραφία - Arcgaeological Atlas of Thessaly

Search
Go to content

Main menu

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΑ  Archäologischer Anzeiger

ΑΑΑ  Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

Agora 16 Woodhead, A. G., Inscriptions. The Decrees. «The Athenian Agora», 16, Princeton 1997.

ΑΔ  Αρχαιολογικόν Δελτίον

ΑΕ Αρχαιολογική Εφημερίς

Aegaeum Aegaeum. Annales d’archeologie egeenne de
l’Universite de Liege

ΑΘΜ Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών

AJA American Journal of Archaeology

ΑΜ Mitteilungen des deutschen Archaologischen Instituts, Athenische Abteilung

ΑR Archaeological Reports

BAR  British Archaeological Reports

BCH  Bulletin de Correspondance Ηellénique.

BSA  The Annual of the British School at Athens

CID Corpus des inscriptions de Delphes I-IV, Paris 1977-2002 .

Έργον Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας

FD III Fouilles de Delphes, III. Épigraphie. Paris 1929-1943.

Gonnoi I-II Helly, Bruno. Gonnoi. 2 vols. Vol. 2. Les Inscriptions. Amsterdam 1973.

ΘεσΗμ  Θεσσαλικό Ημερολόγιο

JS  Journal des Savants

IG VII  Inscriptiones Graecae, VII. Inscriptiones Megaridis, Oropiae, Boeotiae, ed. Wilhelm Dittenberger. Berlin 1892.

IG ΙΧ, 2 Inscriptiones Graecae, IX,2. Inscriptiones Thessaliae, ed. Otto Kern. Berlin 1908.

IG ΧΙΙ, 7 Inscriptiones Graecae XII,7. Inscriptiones Amorgi et insularum vicinarum, ed. Jules Delamarre. Berlin 1908.

I.Thess I Decourt, Jean-Claude. Inscriptions de Thessalie. Vol. 1. Les cités de la vallée de l'Énipeus. Études épigraphiques, 3. Athens 1995–.

Kernos Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique

OpATh Opuscula Atheniensia

ΠΑΕ Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

Πολέμων ΠΟΛΕΜΩΝ –Αρχαιολογικόν Περιοδικόν

RE  Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft

Roesch, IThesp Roesch, Paul. Les Inscriptions de Thespies (IThesp), Fasc. I-XII, Lyon 2007-2009.

RPh  Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (Paris).

SEG  Supplementum Epigraphicum Graecum

SGDI ΙΙ Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, II. Epirus, Akarnanien, Aetolien, ... ed. Hermann Collitz. Göttingen 1885-1899.

Υπέρεια Υπέρεια. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

ZPE   Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αβραμέα 1974 Αβραμέα Αν., Η βυζαντινή  Θεσσαλία μέχρι του 1204, Αθήνα 1974, 158-161.

Αγνουσιώτης 2008 Αγνουσιώτης Δ., Η μεσοελλαδική κατοίκηση στη Θεσσαλία. Μαρτυρίες από ένα σύνθετο οικιστικό σύνολο του οικισμού της ‘Τσιγγενίνας’ στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, Βόλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΙΑΚΑ. αδημ. μεταπτ. εργασία) 2008.
Αγνουσιώτης & Αδρύμη-Σισμάνη (υπό έκδοση) Αγνουσιώτης Δ. & Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Η μεσοελλαδική κατοίκηση στη Θεσσαλία. Μαρτυρίες από ένα  σύνθετο οικιστικό σύνολο του οικισμού της ‘Τσιγγενίνας’ στην περιοχή της λίμνης Κάρλας», στο Α. Μαζαράκης (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘3ο

Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 12.3-15.3.2009’, Βόλος (υπό έκδοση, 2012).

Αγραφιώτης 2002 Αγραφιώτης Δ.Κ. (επιμ.), Αγιά. Ιστορικά – Αρχαιολογικά. Πρακτικά του Α΄ Ιστορικού – Αρχαιολογικού Συνεδρίου για την Αγιά και την Επαρχία της (3-4/4/1993), Αγιά Λάρισας 2002.

Aδρύμη-Σισμάνη 1983 Aδρύμη-Σισμάνη Β., «Τύμβος Φερών», ΑΑΑ 16, 1983, 23-41.
Aδρύμη-Σισμάνη 1987 Aδρύμη-Σισμάνη Β., «Μηλίνα», ΑΔ 1987, 270.
Aδρύμη-Σισμάνη 1991 Αδρύμη-Σισμάνη B., «Φθιώτιδες Θήβαι», ΑΔ 46, 1991, Χρονικά, 208.
Aδρύμη-Σισμάνη 1992 Αδρύμη-Σισμάνη B., «Φθιώτιδες Θήβαι», ΑΔ 47, 1992, Χρονικά, 222-229.
Aδρύμη-Σισμάνη 1993 Αδρύμη-Σισμάνη B., «Φθιώτιδες Θήβαι», ΑΔ 48, 1993, Χρονικά, 233-236.
Aδρύμη-Σισμάνη 1994α Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Φθιώτιδες Θήβαι», ΑΔ 49, 1994α, Χρονικά Β1, 321-4.
Aδρύμη-Σισμάνη 1994β Aδρύμη-Σισμάνη Β., «Μυκηναϊκή πόλη στο Διμήνι. Νεότερα δεδομένα για την Αρχαία Ιωλκό», στο ΔΗ.Κ.Ι. (εκδ.), Νεότερα δεδομένα των ερευνών για την Αρχαία Ιωλκό. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Βόλος, 12 Μαϊου 1993, Βόλος 1994β, 17-44.
Aδρύμη-Σισμάνη 1996α Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Η ύδρευση κατά την αρχαιότητα», στο Α. Δημόγλου & Ε. Κονταξή (επιμ.), Η ύδρευση στην περιοχή του Βόλου. Ιστορικές αναφορές και σύγχρονη πραγματικότητα, Βόλος 1996α, 11-55.
Aδρύμη-Σισμάνη 1996β Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Θεοτόκου», ΑΔ 51, 1996β, Β΄ 1 Χρονικά, 331-332.
Aδρύμη-Σισμάνη 1997 Αδρύμη-Σισμάνη B., «Νεότερες έρευνες στις αρχαίες Φθιώτιδες Θήβες», στο Κοντονάτσιος  Β.  (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 3-4.6.1995 (Αχαιοφθιωτικά Β΄), Αλμυρός 1997, 121-135.
Aδρύμη-Σισμάνη 1999 Aδρύμη-Σισμάνη Β., «Μυκηναϊκός κεραμικός κλίβανος στο Διμήνι», στο Ε. Φρούσσου (εκδ.), Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου. Πρακτικά Α΄Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Λαμία 25-29 Σεπτεμβρίου 1994, Λαμία 1999, 131–142.
Aδρύμη-Σισμάνη 1999-2001 Aδρύμη-Σισμάνη Β., «Μυκηναϊκή Ιωλκός», ΑΑΑ 32-34, 1999-2001, 71-100.
Aδρύμη-Σισμάνη 2000 Αδρύμη-Σισμάνη B., Το Διμήνι στην εποχή του Χαλκού. 1977-1997. 20 χρόνια ανασκαφών, Θεσσαλονίκη (αδημ. διδ. διατριβή) 2000.
Aδρύμη-Σισμάνη 2004 Αδρύμη-Σισμάνη B. (επιμ.), Αγώνες και αθλήματα στην αρχαία Θεσσαλία. Κατάλογος περιοδικής έκθεσης Μουσείου Βόλου, Αθήνα (Τ.Α.Π.Α.) 2004.
Aδρύμη-Σισμάνη 2008 Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Το Διμήνι και η παρουσία των Μυκηναίων στη Θεσσαλία», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 84-97.
Aδρύμη-Σισμάνη 2010α Αδρύμη-Σισμάνη B. (επιμ.), Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας. Πρακτικά Ημερίδας, Βόλος, 27.4.2009, Βόλος 2010α.
Aδρύμη-Σισμάνη 2010β Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Αρχαία Θεσσαλία», στο B. Αδρύμη-Σισμάνη (επιμ.), Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας. Πρακτικά Ημερίδας, Βόλος, 27.4.2009, Βόλος (Α.Ι.Θ.Σ., ΔΗ.Κ.Ι, «Διάζωμα») 2010β, 1-12.
Aδρύμη-Σισμάνη 2010γ Αδρύμη-Σισμάνη Β., «Το Αρχαίο Θέατρο των Φθιώτιδων Θηβών», στο B. Αδρύμη-Σισμάνη (επιμ.), Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας. Πρακτικά Ημερίδας, Βόλος, 27.4.2009, Βόλος (Α.Ι.Θ.Σ., ΔΗ.Κ.Ι, «Διάζωμα») 2010γ, 55-70.
Aδρύμη-Σισμάνη 2010δ Αδρύμη-Σισμάνη B., «Το Διμήνι στη Μέση Εποχή Χαλκού», στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Μεσοελλαδικά, Αθήνα 8-12 Μαρτίου 2006, Αθήνα 2010α, 301-313.
Αδρύμη-Σισμάνη & Γεωργίου 2002 Αδρύμη-Σισμάνη Β. & Γεωργίου Ρ., «Στερέωση-ανάδειξη του θολωτού τάφου Λαμιόσπιτο», στο Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου Ανάδειξη του Διαχρονικού Μνημειακού Πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής (Βόλος, 11-13 Μαίου 2001), Βόλος 2002, 86-93.
Αδρύμη-Σισμάνη & Αλεξάνδρου 2004 Αδρύμη-Σισμάνη Β. & Αλεξάνδρου Στ., «Ταφικά σύνολα από το Νεκροταφείο των Φθιώτιδων Θηβών», στο Πρακτικά Στ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική: Προβλήματα Χρονολόγησης, Βόλος 17-23 Απριλίου 2000, Αθήνα 2004, 73-88.

Ακαμάτης 2000 Ακαμάτης I., Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από την αγορά της Πέλλας. Ανασκαφή 1980-1987. Οι ομάδες Παρμενίσκου και Ρόδου, Αθήνα 2000.

Αλεξάνδρου Στ. & Αλματζή Καλ. 2009 Αλεξάνδρου Στ. & Αλματζή Καλ., «Ανασκαφές στο Νοτιοανατολικό νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών», στο Πρακτικά 2ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2006, Βόλος 2009, 329-338.

Αλμπάνης 2007 Αλμπάνης Ι., Το Αιγίνιον της Εστιαιώτιδος, 1600 π.Χ.-330 μ.Χ., Καλαμπάκα 2007.

Αξενίδης 1949 Αξενίδης Θ., Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θεσσαλία.Κοινωνική και πολιτική ιστορία Β΄. ??? (Τόμος Α΄). Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θεσσαλία. Κοινωνική και πολιτική ιστορία Β΄. Οι μακεδονικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι (Τόμος Β΄),  Αθήνα 1949.

Αραχωβίτη 2000 Αραχωβίτη Π., «Στοιχεία αρχαιολογικής δράσης στις Φερές και την ευρύτερη περιοχή τους κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια», στο Π. Καλογεράκου (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή της (1990-1998), Βόλος-Μάιος 1998’, Βόλος 2000, 355-371.
Αραχωβίτη 2002 Αραχωβίτη Π., «Τα μνημεία του άξονα της εθνικής οδού στα όρια του δήμου Φερών-Αερινό», στο Α. Δημόγλου (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, Βόλος 11-13 Μαίου 2001, Βόλος 2002, 48-55.

Αρβανιτόπουλος 1906α Αρβανιτόπουλος Α. , «Ανασκαφαί εν Λύρη», ΠΑΕ 1906α, 126-7.
Αρβανιτόπουλος 1906β Αρβανιτόπουλος Α.Σ., «Ανασκαφή εν Θεσσαλία», ΠΑΕ 1906β, 123-30.
Αρβανιτόπουλος 1906γ Αρβανιτόπουλος Απ.,  «Εν Παλαιώ Γαρδίκι παρά τα Τρίκαλλα», ΠΑΕ 1906γ, 128-129.
Αρβανιτόπουλος 1907 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Έρευναι εν Φθιώτιδαι Θήβαι», ΠΑΕ 1907, 161 και 171-172.
Αρβανιτόπουλος 1908α Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Έρευναι εν Φθιώτιδαι Θήβαι», ΠΑΕ 1908α, 163.
Αρβανιτόπουλος 1908β Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Ανασκαφαί και έρευναι εν Σικυώνι και Θεσσαλία», ΠΑΕ 1908β, 145-152.
Αρβανιτόπουλος 1908γ Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Ανασκαφαί εν Φθιώτισι Θήβαις», ΠΑΕ 1908γ, 163-193.
Αρβανιτόπουλος 1909 Aρβανιτόπουλος Α. Σ., «Ανασκαφαί και έρευναι εν Αμφαναίς», ΠΑΕ 1909, 162-170.
Αρβανιτόπουλος 1910α Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Εν Φαρσάλω. Επιγραφικά, πλαστικά και αρχιτεκτονικά ευρήματα», ΠΑΕ 1910α, 181.
Αρβανιτόπουλος 1910β Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Άγιος Ανδρέας», ΠΑΕ 1910β, 217.
Αρβανιτόπουλος 1910γ Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Εν Γόννοις Περραβίας», ΠΑΕ 1910γ,  241-254.
Αρβανιτόπουλος 1910δ Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1910δ, 331-382.
Αρβανιτόπουλος 1911α Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1911α, 123-128 και 129-149.
Αρβανιτόπουλος 1911β Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Έρευναι εν Κυνουρία», ΠΑΕ 1911β, 253-256.
Αρβανιτόπουλος 1911γ Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Εν Γόννοις Περραιβίας», ΠΑΕ 1911γ, 315-320.
Αρβανιτόπουλος 1911δ Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Ομόλιον», ΠΑΕ 1911δ, 285-291.
Αρβανιτόπουλος 1912 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1912, 60-101.
Αρβανιτόπουλος 1913 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1913, 25-52.
Αρβανιτόπουλος 1914 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1914, 4-23.
Αρβανιτόπουλος 1915 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1915, 8-27.
Αρβανιτόπουλος 1916 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1916, 17-29 και 73-93.
Αρβανιτόπουλος 1917 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικές επιγραφές», ΑΕ 1917, 1-37 και 111-150.
Αρβανιτόπουλος 1922-1924 Aρβανιτόπουλος Α. Σ., «Περί των εν Κραννώνι Θεσσαλίας δοκιμαστικών  ανασκαφών», ΠΑΕ 1922-1924, 35-38.
Αρβανιτόπουλος 1928 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών, Αθήναι 1928.
Αρβανιτόπουλος 1929 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «τίτλος ?»,  Πολέμων 1929, 126-127.
Αρβανιτόπουλος 1952-1955 Αρβανιτόπουλος Α. Σ., «Θεσσαλικά Μνημεία. Περιγραφή των εν τω Μουσείω Βόλου γραπ΄των στηλών Δημητριάδος-Παγασών», Πολέµων Τόμος Ε΄, 1952-1955, τεύχος 1ο , 5-18.

Βαμπούλη και άλλοι 2009 Βαμπούλη Κ., Μαμαλούδη Ι., Τριγώνης Ν., Χατζηαγγελάκης Λ., «Νεότερα ανασκαφικά ευρήματα από την περιοχή της Πέλιννας», Τρικαλινά 29, 2009, 453-470.

Βαραλής 2004 Βαραλής Ι. Δ., «Παραλιακές θέσεις στη χερσόνησο της Μαγνησίας κατά τους Ύστερο-ρωμαϊκούς και τους Βυζαντινούς χρόνους», Eν Βόλω 12, 2004, 26-31.

Βερδελής 1950-1951 Βερδελής Ν., «Χαλκή τεφροδόχος κάλπις εκ Φαρσάλων», ΑΕ 1950-1951, 80-105.
Βερδελής 1951 Βερδελής Ν., «Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία. Β. Ανασκαφή  Φαρσάλου», ΠΑΕ 1951, 154-163.
Βερδελής 1952α Βερδελής Ν., «Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία. Β. Ανασκαφή Φαρσάλου», ΠΑΕ 1952α, 185-204.
Βερδελής 1952β Βερδελής Ν., «Καλυκοειδής κρατήρ της τέχνης του Εξηκίου», ΑΕ 1952β, 96-116.
Βερδελής 1953 Βερδελής Ν., «Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία, Β. Ανασκαφή Φαρσάλου», ΠΑΕ 1953, 127-132.
Βερδελής 1953-1954 Βερδελής Ν., «Χαλκή τεφροδόχος κάλπις εκ Τρικάλων», ΑΕ 1953-1954, 189-199.
Βερδελής 1954 Βερδελής Ν., «Ανασκαφή Φαρσάλου», ΠΑΕ 1954, 153-159.
Βερδελής 1955 Βερδελής Ν., «Ανασκαφή  Φαρσάλου», ΠΑΕ 1955, 140-145, πίν. 44-46.
Βερδελής 1958 Βερδελής Ν., Ο Πρωτογεωμετρικός ρυθμός της Θεσσαλίας, 1958.

Βήτος 2008 Βήτος Γ., Το οικιστικό πλέγμα της Μαγνησίας (Αρχαϊκά – Κλασικά χρόνια), Αθήνα (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αδημ. μεταπτ. εργασία) 2008.

Βουζαξάκης 2008α Βουζαξάκης Κ., Γεωγραφικά πρότυπα και θεωρίες του διακοινοτικού χώρου στη Νεολιθική Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη (αδημ. διδ. διατριβή) 2008α.
Βουζαξάκης 2008β Βουζαξάκης Κ., «Μαγούλα Μπελίτσι. Μια νεολιθική θέση στην περιοχή των Μικροθηβών», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα, 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008β, 14-21.
Βουζαξάκης, Αδρύμη και άλλοι 2002 Βουζαξάκης Κ., Αδρύμη Β. και άλλοι, «Ανάδειξη της αρχαίας πόλης πάνω στο λόφο της Γορίτσας. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κόμβου πληροφόρησης για το ευρύτερο οικοπολιτιστικό δίκτυο της Μαγνησίας», στο Δημόγλου Α. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας, Πρακτικά
Συνεδρίου «Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, Βόλος 2002, 20-27.

Γαλλής 1974 Γαλλής Κ., «Αναθηματικαί επιγραφαί εξ Άτραγος και Φαρσάλων», ΑΑΑ 7, 1974,  273-286.
Γαλλής 1975 Γαλλής Κ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας», ΑΔ 30, 1975, 193.
Γαλλής 1982 Γαλλής Κ., Η Λάρισα ανακαλύπτει τον αρχαίο κόσμο της, Πολιτεία 1982.
Γαλλής Κ., Άτλας Προϊστορικών Οικισμών της Ανατολικής Θεσσαλικής Πεδιάδας, Λάρισα 1992.
Γαλλής και άλλοι 1985 Γαλλής Κ., Σακελλίων Γ., Σπανός Κ.  (εκδ.), Λάρισα: Παρελθόν-Παρόν και Μέλλον. Πρακτικά του Α΄ Ιστορικού-Αρχαιολογικού Συμποσίου, 26-28.4.1985, Λάρισα 1985.

Γεωργιάδης 1880, 1984, 1995 Γεωργιάδης  Ν., Θεσσαλία, Αθήνα 1880 (α΄ έκδοση) [Βόλος, 1894 (β΄ έκδοση). Λάρισα 1995. Ανατύπωση Α. Ζούκας (επιμ.)].

Γιαλούρη 2008 Γιαλούρη Α., «Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Λάρισα» στο Λεύκωμα Λάρισα. 8000 χρόνια νεότητας, Λάρισα 2008,  40-56.

Γιαννόπουλος 1914 Γιαννόπουλος  Ν., «Αναθηματικόν ανάγλυφον εκ Θεσσαλίας», ΑΕ 1914, 244-248.
Γιαννόπουλος 1930 Γιαννόπουλος Ν., «Γλυπτά εκ Μελιβοίας», ΑΕ 1930, 169-172.
Γιαννόπουλος 1934-1935 Γιαννόπουλος N., «Επιγραφαί  εκ Θεσσαλίας», ΑΕ 1934-1935, 140-145.
Γιαννόπουλος 2006 Γιαννόπουλος Ν., «Έκθεσις αρχαιολογικής εκδρομής υποβληθείσα εις τον κ. Πρόεδρο της εν Αλμυρό Φιλαρχαίου Εταιρείας ‘Όθρυος’ για τη Γούρα και την περιοχή της», Δελτίο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρυς, 10, 2006, 40-41.

Γουλούλης 1992 Γουλούλης Στ.,  «Όρος των Κελλίων. Συμβολή τοπογραφική και ιστορική», στο Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη, Αθήνα 1992, 473 -498.
Γουλούρης & Σδρόλια 2010 Γουλούλης Στ. & Σδρόλια Στ.  (επιμ.), Άγιος Δημήτριος Στομίου. Ιστορία-Τέχνη-Ιστορική Γεωγραφία του Μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού, Λάρισα 2010.

Γούναρης 2009 Γούναρης Α., «Οικιστική της Θεσσαλίας κατά την Πρωτογεωμετρική-Γεωμετρική περίοδο: ένας απολογισμός», στο Α. Μαζαράκης (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 16.3-19.3.2006’, Βόλος 2009, 163-189.

Δακορώνια  2001 Δακορώνια Φ., «Άρτεμις‐Ασπαλίς στο Καλλίστευμα», στο Μελέτες προς τιμήν της Όλγας Τζάχου‐Αλεξανδρή, Αθήνα 2001, 403‐410.

Δάφφα-Νικονάνου 1973 Δάφφα - Νικονάνου Αλ., Θεσσαλικά Ιερά Δήμητρος και κοροπλαστικά αναθήματα, Βόλος 1973.

Δεϊλάκη 1973-1974 Δεϊλάκη Ε., «Μικροθήβαι-Φθιώτιδαι Θήβαι», ΑΔ 29, 1973-1974, 547.

Δεριζιώτης 1979 Δεριζιώτης Λ., «Παλαιοχριστιανικόν ψηφιδωτόν δάπεδον εις την θέσιν «Παληά» της πόλεως του Βόλου», στο La Thessalie. Actes de la table-Ronde, Lyon, 21-24 Juillet 1975, Lyon 1979, 293-302.
Δεριζιώτης & Μαντζανά 1994 Δεριζιώτης Λ. & Μαντζανά Κ., «Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικών ερευνών εις την Θεσσαλίαν», στο Καπόν Ρ. (εκδ.), Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της 21-24 Ιουλίου 1975 στη Λυών 1990, Αθήνα, 1994, 349-356.

Δεσποίνη 1996 Δεσποίνη Αικ., Ελληνική Τέχνη. Αρχαία χρυσά κοσμήματα, Αθήνα 1996.

Δημόγλου 2002 Δημόγλου Α. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου ‘Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής’, Βόλος 11-13 Μαίου 2001, Βόλος 2002.

Δουβλέκας 2011 Δουβλέκας Π., Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Μελιταίας, Λαμία 2011.

Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1985 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο Ευγ. Μητσού», στο Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συμποσίου Λάρισας, Δήμος Λάρισας 1985, 79-110.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Οι νεότερες αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή των αρχαίων Φερών», στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’, Λυών 1990, Λυών 1994, 71-92.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1997 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Οι αρχαιολογικές δημοσιεύσεις του Νικολάου Ι. Γιαννόπουλου και η επανέκδοσή τους σε ένα τόμο», στο Β. Κοντονάτσιος (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 3-4.6.1995 (Αχαιοφθιωτικά Β΄), Αλμυρός 1997, 349-354.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2000α Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Φεραί-Πεπάρηθος-Σκίαθος. Μερικά στοιχεία του αρχαιολογικού έργου μιας οκταετίας (1990-1998)» στο Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης «Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή της (1990-1998)», Βόλος 2000α, 345-353.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2000β Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., Θεσσαλικές επιγραφές σε τοπικό αλφάβητο,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή) 2000β.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2006 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Το Ασκληπιείο της Πεπαρήθου», στο Α. Μαζαράκης (επιμ.) Πρακτικά 1ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Βόλος 27.2-2.3.2003, Βόλος 2006, 263-281.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 2007 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Ο Νικόλαος Ι. Γιαννόπουλος στην αρχαία πόλη των Φερών», στο Β. Κοντονάτσιος (επιμ.), Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 13-15.10.2000 (Αχαιοφθιωτικά Γ΄), Αλμυρός 2007, 499-513.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου & Μουστάκα 2004 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α. & Μουστάκα Α, «Συμβολή στη μελέτη της νομισματικής κυκλοφορίας στην πόλη των Φερών κατά την ελληνιστική εποχή» στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7), Αθήνα 2004, 491-514.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου & Αραχωβίτη 2008 Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α. & Αραχωβίτη Π., «Η Αρχαία πόλη των Φερών. Πορίσματα ερευνών της τελευταίας εικοσιπενταετίας (1980-2005)», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 232-243.

Δρόσος 2006 Δρόσος Ν. (επιμ.), Η ιστορική Μελίβοια, Μελίβοια 2006.

Εγγλέζου 1982 Εγγλέζου Μ., «Γλυπτά από τον Άτραγα», ΑΔ 1982, Μελέτες, 207-216, πίν. 81-83.

Εσφισμενίτης 1889 Εσφιγμενίτης Ζ., «Επιγραφαί», Προμηθεύς, 1889, 24.

Ζαούρη & Κατακούτα 2006 Ζαούρη Α. & Κατακούτα Στ., «Κλίβανοι από κεραμικό εργαστήρι στην αρχαία Κραννώνα», στο Πρακτικά Συνεδρίου ‘Θεσσαλική κεραμική. Χώμα και Νερό. Από την Προϊστορία στην Τρίτη  Χιλιετία’, Λάρισα 2006, 50-65.

Ζάχου-Κοντογιάννη 1994, 303.

Θεοχάρη 1959 Θεοχάρη Μ., «Εκ της Προϊστορικής Τρίκκης», Θεσσαλικά 2, 1959, 69-79.
Θεοχάρη 1960 Θεοχάρη Μ., «Μυκηναϊκά εκ Λαρίσης», Θεσσαλικά 3, 1960, 47-56.

Θεοχάρης 1956 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Aνασκαφαί εν Iωλκώ», ΠΑΕ 1956, 119-130.
Θεοχάρης 1957 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Aνασκαφαί εν Iωλκώ», ΠΑΕ 1957, 54-69.
Θεοχάρης 1958 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί και Έρευναι εν Τρίκκη», ΠΑΕ 1958, 68-73.
Θεοχάρης 1960α Θεοχάρης Δ.Ρ., «Aνασκαφαί εν Iωλκώ», ΠΑΕ 1960α, 49-59.
Θεοχάρης 1960β Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Τρίκκη», ΑΔ 16, 1960β, 169-170.
Θεοχάρης 1960γ Θεοχάρης Δ.Ρ, “Ανασκαφαί εν Κραννώνι”, ΑΔ 16, 1960γ, 177-182.
Θεοχάρης 1961 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Aνασκαφαί εν Iωλκώ», ΠAE 1961, 45.
Θεοχάρης 1961-1962 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Θεσσαλίας», ΑΔ 1961-1962, 177-178.
Θεοχάρης 1962 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1962, 24-35.
Θεοχάρης 1963 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Θεσσαλίας», ΑΔ 18, 1963, 132-143.
Θεοχάρης 1964 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Θεσσαλίας», ΑΔ 19, 1964, 241-249 και 255-267.
Θεοχάρης 1965α Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1965α, 5-9.
Θεοχάρης 1965β Θεοχάρης Δ.Ρ., «Τρίκαλα. Ασκληπιείον Τρίκης», ΑΔ 20, 1965β, Χρονικά, 313-316.
Θεοχάρης 1965γ Θεοχάρης Δ.Ρ., "Ανασκαφαί εν Προέρνη", ΑΔ 20, 1965γ, Χρονικά Β΄2, 318‐319.
Θεοχάρης 1966α Θεοχάρης Δ.Ρ., «Τρίκαλα. Ανασκαφαί και έρευναι», ΑΔ 21, 1966α, Χρονικά, 247-249.
Θεοχάρης 1966β Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Προέρνη», ΑΔ 21, 1966β, 249-252.
Θεοχάρης 1966γ Θεοχάρης Δ.Ρ., «Τυχαία ευρήματα. Περισυλλογές», ΑΔ 1966γ, Χρονικά, 254-256.
Θεοχάρης 1966δ Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1966δ, 5-7.
Θεοχάρης 1967α Θεοχάρης Δ.Ρ., Η αυγή της Θεσσαλικής Προϊστορίας, Βόλος (Φιλάρχαιος Εταιρεία Βόλου) 1967α.
Θεοχάρης 1967β Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Φίλια», ΑΔ 22, 1967β, 295-296.
Θεοχάρης 1968 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1968, 24-30.
Θεοχάρης 1971 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφή εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1971, 15-19.
Θεοχάρης 1972 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1972, 8-11.
Θεοχάρης 1973α Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1973α, 22-25.
Θεοχάρης 1973β Θεοχάρης Δ.Ρ., Νεολιθική Ελλάς, Αθήνα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) 1973β.
Θεοχάρης 1976 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1976, 153-162.
Θεοχάρης 1977 Θεοχάρης Δ.Ρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 1977, 159-161.

Θεοχάρης & Θεοχάρη 1970 Θεοχάρης Δ.Ρ. & Θεοχάρη M., “Εκ του Νεκροταφείου της Ιωλκού”, AAA 3, 1970, 198-203.

Θεοχάρης & Χουρμουζιάδης 1970α Θεοχάρης  Δ.Ρ.  & Χουρμουζιάδης  Γ., «Ανασκαφή τάφων Φθιωτίδων Θηβών», ΑΑΑ ΙΙΙ, 1970α, 204-207.
Θεοχάρης & Χουρμουζιάδης 1970β Θεοχάρης Δ.Ρ. & Χουρμουζιάδης Γ., «Χρυσά εκ τάφων του Πελινναίου», ΑΑΑ 1970β, 208-212.

Ιντζεσίλογλου 1981 Ιντζεσίλογλου Α., «Νέα Ιωνία» ΑΔ 36, 1981, 252.
Ιντζεσίλογλου 1982 Ιντζεσίλογλου Α., «Παγασές-Δημητριάδα. Οικόπεδο Λ. Καραβίδα », ΑΔ 37, 1982, 226-227.
Ιντζεσίλογλου 1984 Ιντζεσίλογλου Α., «Βόρειο Νεκροταφείο», ΑΔ 39 1984, 144.
Ιντζεσίλογλου 1989 Ιντζεσίλογλου Α., «Επιφανειακές έρευνες. Νομός Μαγνησίας. Περιοχή Βελεστίνου (αρχαίων Φερών)», ΑΔ 44, 1989, 228.
Ιντζεσίλογλου 1993 Ιντζεσίλογλου Α., “Παραλιακή ζώνη προς ΒΔ του Παγασητικού κόλπου», ΑΔ 48, 1993, 242.

Ιντζεσίλογλου 1980 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μητρόπολη», ΑΔ 35, 1980, 268-269.
Ιντζεσίλογλου 1981 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Πύργος Κιερίου», ΑΔ 36, 1981, Χρονικά, 254.
Ιντζεσίλογλου 1982 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας. Ανασκαφικές εργασίες», ΑΔ 37, 1982, 230-232.
Ιντζεσίλογλου 1984α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μητρόπολη», ΑΔ 39, 1984α, 147.
Ιντζεσίλογλου 1984β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Παράδοση Αρχαίων, Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 39, 1984β, Β1 Χρονικά, 149.
Ιντζεσίλογλου 1985α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 40, 1985α, 194-196.
Ιντζεσίλογλου 1985β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Η πόλη Μελίβοια της Μαγνησίας. Προσπάθεια ταύτισης της θέσης της», στο ΑΘΜ 7, 1985β, 127-143.
Ιντζεσίλογλου 1987 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 42, 1987, 265-270.
Ιντζεσίλογλου 1988 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 43, 1988, Β1 Χρονικά, 253-258.
Ιντζεσίλογλου 1990α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Άγιοι Θεόδωροι, θέση Αμπέλια», ΑΔ 45, 1990α, 204-205.
Ιντζεσίλογλου 1990β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μητρόπολη», ΑΔ 45, 1990β, 205-206.
Ιντζεσίλογλου 1992 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Η συμβολή των νομισμάτων στη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας. Πρώτες εκτιμήσεις. Η περίπτωση της ‘Καλλίθηρας’», στο Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη, Αθήνα 1992,  423 – 429.
Ιντζεσίλογλου 1994α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μοσχάτο θέση Λιανοκόκκαλα (Ναός του Απόλλωνα)», ΑΔ 49, 1994α, Χρονικά,  331-333.
Ιντζεσίλογλου 1994β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Η εντοιχισμένη επιγραφή (IG IX, 2 261) στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Πύργο Κιερίου», στο Σοφάδες, Λάρισα 1994β, 31-36.
Ιντζεσίλογλου 1994γ Ιντζεσίλογλου Μπ., «Ιστορική Τοπογραφία της Περιοχής του Κόλπου του Βόλου», στο Καπόν Ρ. (εκδ.), Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της 21-24 Ιουλίου 1975 στη Λυών 1990, Αθήνα, 1994γ, 31-56.
Ιντζεσίλογλου 1995 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μοσχάτο θέση Λιανοκόκκαλα (Ναός του Απόλλωνα)», ΑΔ 50, 1995, Χρονικά, 376-376.
Ιντζεσίλογλου Μπ., «Ο συνοικισμός και η πολιτική οργάνωση της Δημητριάδας και του Κοινού των Μαγνήτων κατά την ελληνιστική περίοδο», στο Κονταξή Ε. Ι.  (επιμ.), Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο. Πρακτικά ημερίδας, Βόλος, 9.11.1994, Βόλος (ΔΗ.Κ.Ι.) 1996α, 91-111.
Ιντζεσίλογλου 1996β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Άγιοι Θεόδωροι, θέση πρώτη. Αγρός Ελ. Αντωνοπούλου», ΑΔ 56, 1996β, 348.
Ιντζεσίλογλου 1997α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 52, 1997α, 476-481.
Ιντζεσίλογλου 1997β Ιντζεσίλογλου Μπ., Καλλίθηρα. Αρχαιολογικός και Ιστορικός οδηγός μιας αρχαίας πόλης στο Καλλίθηρο (Σέκλιζα) Καρδίτσας, Καλλίθηρο 1997β.
Ιντζεσίλογλου 1998 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 53, 1998, 439-442.
Ιντζεσίλογλου 1999 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Η σημερινή θέση της αρχαίας τοπογραφίας στην περιοχή Παλαμά», στο Πρακτικά του Α’ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά 2-3 Ιουλίου 1994, Τόμος  Ι , Παλαμάς 1999, 107-121.
Ιντζεσίλογλου 2000α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Έργα και Ημέραι. 1990-1997», στο Π. Καλογεράκου, Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της 1990-1998, Βόλος 2000α, 373-379.
Ιντζεσίλογλου 2000β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Κεραμική από το νεκροταφείο της αρχαίας Όρθης στον Κέδρο Καρδίτσας» στο Ελληνιστική κεραμική από τη Θεσσαλία, Βόλος 2000β, 169-178.
Ιντζεσίλογλου 2006 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Η Ιτωνία Αθηνά και το θεσσαλικό ομοσπονδιακό Ιερό της στη Φίλια Καρδίτσας», στο Μαζαράκης, Α., Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης  Βόλος  27.2 – 2.3.2003, Τόμος Ι, Βόλος 2006, 221 - 237.
Ιντζεσίλογλου 2008 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Προβλήματα αρχαίας τοπογραφίας και η αντανάκλαση τους στην ονοματοδοσία σύγχρονων οικισμών (ορισμένα Θεσσαλικά παραδείγματα)», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας, 9-11 Νοεμβρίου 2006, Τόμος ΙΙ,  Θεσσαλονίκη 2008, 845-851.
Ιντζεσίλογλου 2009 Ιντζεσίλογλου Μπ., «Καλλίθηρα: η οργάνωση του αστικού χώρου ενός αρχαίου οικισμού», Αρχαιολογία 112, 2009, 58-66.
Ιντζεσίλογλου 2010α Ιντζεσίλογλου Μπ., «Το αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος», στο Αδρύμη-Σισμάνη B. (επιμ.), Αρχαία Θέατρα Θεσσαλίας. Πρακτικά Ημερίδας, Βόλος, 27.4.2009, Βόλος (Α.Ι.Θ.Σ., ΔΗ.Κ.Ι., ΔΙΑΖΩΜΑ) 2010α, 39-54.
Ιντζεσίλογλου 2010β Ιντζεσίλογλου Μπ., «Δυο αρχαίοι δρόμοι του Κιερίου», στο Πρακτικά του Β΄ Συνεδρίου ‘Οι Σοφάδες του πολιτισμού και της ανάπτυξης’. 28-30 Ιουνίου 2002, Σοφάδες 2010β, 75-79.
Ιντζεσίλογλου 2010γ Ιντζεσίλογλου Μπ., «Μελίβοια. Η αρχαία πόλη στη θέση ‘Κάστρο’ στο Κάτω Πολυδένδρι Σκήτης, της επαρχίας Αγιάς, στο Νομό Λάρισας», στο Τζιαφάλιας Αθ., Ιντζεσίλογλου Μ. & Helly Br., Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια, Μελίβοια (εκδ. Δήμου Μελιβοίας) 2010γ, 27-63.

Ιωαννίνου 1972 Ιωαννίδου Αλ., «Δοκιμαστική ανασκαφή εις Μελιταίαν Φθιώτιδος», ΑΑΑ 5, 1972, 47‐57.
Ιωαννίνου 1973 Ιωαννίδου Αλ., «Εκκάρα», ΑΔ 28, 1973, Β΄ Χρονικά, 281-282.

Κακαβογιάννης 1977α Κακαβογιάννης Ε., «Ανασκαφικές έρευνες στις Φερές της Θεσσαλίας το 1977», ΑΑΑ 10, 1977α, 174-187.
Κακαβογιάννης 1977β Κακαβογιάννης Ε., «Φθιώτιδες Θήβες», ΑΔ 1977β, 126-129.

Καλογεράκου 2000 Καλογεράκου Π. (επιμ.), Πρακτικά της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης του Έργου των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του τότε Υπουργείου Πολιτισμού  στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της (1990-1998), Βόλος 2000.

Καλογεροπούλου 2009 Καλογεροπούλου Ε., Ο μύθος του Φιλοκτήτη και οι τραγικοί ποιητές του 5ου και 4ου αι. π.Χ., Πάτρα (μεταπτυχικαή εργασία) 2009.

Καμηλάκης & Πολυμέρου-Καμηλάκη 1990 Καμηλάκης Π. & Πολυμέρου-Καμηλάκη Α. (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 30-31.5.1986 (Υπέρεια 1), Αθήνα 1990.

Καπόν 1994 Καπόν Ρ.  (εκδ.), Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της 21-24 Ιουλίου 1990 στη Λυών, Αθήνα 1994, 165-172.

Καραθάνου 2004 Καραθάνου Μ. (επιμ.), Ο Βόλος και η περιοχή του στην ιστορική τους διαδρομή, Βόλος 2004.

Καραμεσίνη-Οικονομίδου 1972 Καραμεσίνη-Οικονομίδου Μ., «Ειδήσεις εκ της Νομισματικής Συλλογής  Αθηνών», ΑΑΑ 5(2), 1972, 176-182.

Καραμπερόπουλος 2002 Καραμπερόπουλος Δ. (επιμ.) Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 2-5.10.1997 (Υπέρεια 3), Αθήνα 2002.
Καραμπερόπουλος 2007 Καραμπερόπουλος Δ. (επιμ.) Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 2-5.10.2003 (Υπέρεια 4), Αθήνα 2007.
Καραμπερόπουλος 2010 Καραμπερόπουλος Δ. (επιμ.) Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 4-7.10.2007 (Υπέρεια 5), Αθήνα 2010.
Καραμπερόπουλος 1994 Καραμπερόπουλος Δ. & Κακαβογιάννης Ε. (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 2-4.10.1992 (Υπέρεια 2), Αθήνα 1994.

Καραπάνου & Κατακούτα 2000 Καραπάνου Σ. & Κατακούτα Στ., «Ευρήματα από τα νεκροταφεία του Πελινναίου», στο Πρακτικά ΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την ελληνιστική Κεραμική, 2000, 111-130.

Καραχρήστος 2007 Καραχρήστος Β., «Πολιτική και στρατιωτικές αναμετρήσεις κατά το β’ μισό του 4ου αι. π.Χ. Η τύχη της Άλου» στο Αχαιοφθιωτικά Γ΄. Πρακτικά του Γ΄Συνεδρίου Αλμυριωτικών Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας. 13-15 Οκτωβρίου 2000, Αλμυρός 2007, 177 – 210.

Καστριώτης 1903 Καστριώτης Π., Ανασκαφαί εν Θεσσαλία: Το εν Τρίκκη Ασκληπιείον, Αθήναι 1903.

Κατακούτα (υπό έκδοση) Κατακούτα Στ., «Τα Φάρσαλα στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου», στο Μαζαράκης Α., (επιμ.), Πρακτικά 3ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 2009, Βόλος (υπό έκδοση).
Κατακούτα (αδημοσίευτη μελέτη) Κατακούτα Στ., «Τα τείχη του αρχαίου Πελινναίου» (αδημοσίευτη μελέτη).
Κατακούτα & Τουφεξής 1994 Κατακούτα Στ. & Τουφεξής Γ., «Τα τείχη της Φαρσάλου», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής  έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’, Αθήνα 1994. Τόμος Β΄, 189-200.
Κατακούτα & Καραγκούνης 2006 Κατακούτα Στ. & Καραγκούνης Δ., «Ήπιας μορφής επεμβάσεις σε ταφικά μνημεία. Από την επιλογή στην υλοποίηση», στο Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 27.2-2.3.2003’, Βόλος 2006, 319-334.

Κολιού 1994 Κολιού Ν. (επιμ.), Νεότερα δεδομένα των ερευνών για την αρχαία Ιωλκό. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Βόλος 12.5.1993, Βόλος 1994.

Κονταξή 1996 Κονταξή Ε. Ι.  (επιμ.), Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο. Πρακτικά ημερίδας, Βόλος, 9.11.1994, Βόλος (ΔΗ.Κ.Ι.) 1996.

Κοντογιάννης 2000 Κοντογιάννης Απ., «Απόλλωνι Αισωνίωι (αναθηματικές επιγραφές από τους Γόννους)», στo Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης «Το έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της (1990-1998), Βόλος 2000, 125-143.
Κοντογιάννης 2009 Κοντογιάννης Α., Ονομάτων Επίσκεψις. LGPN IIIb: delenda et corrigenda, Βόλος 2009.

Κοντονάτσιος 1993 Κοντονάτσιος Β. (επιμ.), Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 1991 (Αχαιοφθιωτικά Α΄), Αλμυρός 1993.
Κοντονάτσιος 1997 Κοντονάτσιος Β. (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 3-4.6.1995 (Αχαιοφθιωτικά Β΄), Αλμυρός 1997.
Κοντονάτσιος 2007 Κοντονάτσιος Β. (επιμ.), Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 13-15.10.2000 (Αχαιοφθιωτικά Γ΄), Αλμυρός 2007.
Κοντονάτσιος 2009 Κοντονάτσιος Β., Ο Πτελεός της Θεσσαλίας. 3.000 χρόνια ιστορίας, Δήμος Πτελεού 2009.
Κοντονάτσιος 2010 Κοντονάτσιος Β., Η περιοχή του Αλμυρού στην Αρχαία Μυθολογία, Αλμυρός 2010.

Κορδάτος 1960 Κορδάτος Ι., Ιστορία της Επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960.

Κουμανούδης 1864 Κουμανούδης  Σ. Α., «Θεσσαλικαί επιγραφαί», Εφημερίς των Φιλομαθών, 544, 1864, 529.

Κουρουνιώτης 1906 Κουρουνιώτης Κ., «Ανασκαφή θολωτού τάφου εν Βόλω», ΑΕ 29, 1906, 212-240.

Κουρτίδου 1932 Κουρτίδου Κ.Γ., Ιστορία της Θράκης,  1932.

Κραβαρίτου 2010 Κραβαρίτου Σ., «Αρχαίες Λατρείες και μύθοι της περιοχής των εκβολών του Πηνειού», στο Γουλούλης Στ. & Σδρόλια Στ. (επιμ.), Άγιος Δημήτριος Στομίου. Ιστορία – Τέχνη – Ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού. Λάρισα 2010, 419 - 432.

Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2008 Κυπαρίσση-Αποστολίκα Α., «Σπήλαιο Θεόπετρας: οι πρώτοι άνθρωποι στο θεσσαλικό χώρο. Πρόγραμμα ανάδειξης του σπηλαίου», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 3-13.

Κυπραίου 1992 Κυπραίου Ε.  (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Θεσσαλία, στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη, Αθήνα 1992.
Κυπραίου 2000 Κυπραίου Ε. (επιμ.), Ελληνιστική Κεραμική από τη Θεσσαλία. Πρακτικά Στ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική, Βόλος 2000.
Κυπραίου 2004 Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7)’, Αθήνα 2004.

Κωτσάκης 1983 Κωτσάκης Κ., Κεραμική τεχνολογία και κεραμική διαφοροποίηση. Προβλήματα της γραπτής κεραμικής της Μέσης Νεολιθικής Εποχής του Σέσκλου, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1983.

Λαζαρίδης 1972 Λαζαρίδης Π., «Ανασκαφή Φθιωτίδων Θηβών», ΠΑΕ 1972, 356.

Λεονάρδος 1836 [1992] Λεονάρδος Ι. Α., Νεωτάτη τῆς Θεσσαλίας χωρογραφία, Εν Πέστη τῆς Οὐγγαρίας 1836, Λάρισα 1992 [ανατ. Κ. Σπανός, Εισαγωγή- Σχόλια-Επιμέλεια].

Λιάγκουρας 1964 Λιάγκουρας Αγ., «Χόρτον», ΑΔ 19, 1964, 263.

Λιάπης 1999 Λιάπης Κ., «Τα ‘Παλιόκαστρα’ του Πηλίου όπως τα είδε ο Α. Mézières στα 1851», στο ΑΘΜ 12, 1999, 85-120.

Μάγνης 1860 Μάγνης Ν. Ι., Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και θετταλικής Μαγνησίας, Αθήνα 1860.

Μαζαράκης 2006 Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 27.2-2.3.2003’, Βόλος 2006.
Μαζαράκης 2009α Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 16.3-19.3.2006’, Βόλος 2009α.
Μαζαράκης 2009β Μαζαράκης-Αινιάν Α., «Ανασκαφή Ιερού των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων στη θέση Σωρός (2004-2005)», στο Πρακτικά 2ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πανεπιτήμιο Θεσσαλίας  2006, Βόλος 2009β,  269-294.
Μαζαράκης 2011 Μαζαράκης-Αινιάν Α., «Ανασκαφή Ιερού των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων στη θέση Σωρός ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΕΛΗ 2011.
Μαζαράκης (υπό έκδοση 2012) Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 12.3-15.3.2009’, Βόλος (υπό έκδοση, 2012).

Μακαρόνας 1960 Μακαρόνας Χαρ., «Ανασκαφαί Πέλλης 1957-1960», ΑΔ 16, 1960, Β, 72-83.

Μαλακασιώτη 1998 Μαλακασιώτη Z., «Νέα Ιωνία», ΑΔ 53, 1998, 419-23.
Μαλακασιώτη 2000 Μαλακασιώτη Z., «Ελληνιστική Άλος. Νοτιοανατολικό νεκροταφείο: Ταφικά σύνολα», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική από τη Θεσσαλία, Βόλος 2000, 147-155.
Μαλακασιώτη 2008 Μαλακασιώτη Z., «Άλος: αρχαιολογικές έρευνες και προοπτικές ανάδειξης», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα, 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 266-275.
Μαλακασιώτη & Μουσιώνη 2004 Μαλακασιώτη Z. & Μουσιώνη Α., «Νέα ευρήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Εποχής του Σιδήρου στην Άλο», στο Ν. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή (εκδ.), Το Αιγαίο στην Πρώϊμη Εποχή του Σιδήρου. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Ρόδος, 1-4 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004, 353-368.

Μπακιρτζής 2004 Μπακιρτζής Χ. (επιμ.), Πρακτικά Αρχαιολογικής Συνάντησης Εργασίας ‘Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα’. Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, 18-20.9. 2003, Θεσσαλονίκη 2004.

Μπάτζιου-Ευσταθίου 1985α Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Mυκηναϊκά από τη Nέα Iωνία Βόλου», AΔ 40, 1985α, 17-70.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1985β Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Αγρός Ι. Βαλαχή», AΔ 40, Χρονικά, 1985β, 186-191.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1985γ Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Οικόπεδο Π. Μπλάνα», ΑΔ 1985γ, 185-186.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1987α Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Αγρός Ι. Βαλαχή», AΔ 42, Χρονικά, 1987α, 246-251.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1987β Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Οικόπεδο Δ. Καραδήμου», ΑΔ 42, 1987β, 252.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1987γ Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Νέα Αγχίαλος. Οδός Λιακοπούλου-Ευλογημένου», ΑΔ 42, 1987γ, 255.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1988 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Αγρός Ι. Βαλαχή», AΔ 43, Χρονικά, 1988, 242-243.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1996 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Δημητριάδα. Ιστορικά στοιχεία-Ίδρυση της πόλης», στο Κονταξή Ε. (επιμ.), Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο. Πρακτικά ημερίδας, Βόλος, 9.11.1994, Βόλος (ΔΗ.Κ.Ι.) 1996, 11-43.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1997 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Καστράκι Αλμυρού. Στρωματογραφική έρευνα στο λόφο της νέας Μονής Κάτω Ξενιάς», Όθρυς 1997, 69-85.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1998α Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Περιοχή της Μαγνησίας: Το Κάστρο (Παλιά) και τα Πευκάκια (αδημ. διδ. διατρ.), Βόλος 1998α.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 1998β Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Δήμος Νέας Ιωνίας. Συνοικία Οινόπνευμα», ΑΔ 1998β, 419-422.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 2002 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., Αρχαία Δημητριάδα, Αθήνα (ΤΑΠΑ) 2002.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 2004 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Παναθηναϊκός αμφορέας», στο Αδρύμη-Σισμάνη Β. (επιμ.), Αγώνες και Αθλήματα στην Αρχαία Θεσσαλία, Αθήνα 2004, 139.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 2008α Μπάτζιου-Ευσταθίου Α., «Το ανάκτορο της Δημητριάδας», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Λάρισα 2006, Λάρισα 2008α, 258-265.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 2008β Mπάτζιου-Ευσταθίου A., «Από τους Πελασγούς στη Ρωμαϊκή κατάκτηση» στο Λεύκωμα Λάρισα. 8000 χρόνια νεότητας, Λάρισα 2008β, 15-39.
Μπάτζιου-Ευσταθίου 2000 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α. & Τριανταφυλλοπούλου Π., «Νεότερα δεδομένα από τον Αρχαιολογικό χώρο της Δημητριάδος», Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της»(1990-1998), Βόλος 2000, 301-307.
Μπάτζιου-Ευσταθίου & Τριανταφυλλοπούλου 2006 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α. & Τριανταφυλλοπούλου Π., «Ρωμαϊκό κτιριακό συγκρότημα στην Αρχαία Δημητριάδα. Πρώτη παρουσίαση», στο Πρακτικά 1ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2003, Βόλος 2006, 193-205.
Μπάτζιου-Ευσταθίου & Τριανταφυλλοπούλου 2009 Μπάτζιου-Ευσταθίου Α. & Τριανταφυλλοπούλου Π., «Επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες στο ‘Σωρό’», στο Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά 2ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2006, Βόλος 2009, 257-267.

Μποσνάκης 1990 Μποσνάκης Δ., Συμβολή  στη μελέτη των θεσσαλικών επιταφίων αναγλύφων του 5ου και 4ου αι.π.Χ., Ιωάννινα 1990 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή).

Μπότση, Πολίτη & Αυδίκος 2010 Μπότση Ε., Πολίτη Π., Αυδίκος Ευ., Διμήνι και Παλιούρι Μαγνησίας. Χώρος και ταυτότητα, Βόλος (Δήμος Αισωνίας) 2010.

Μπούγια 2007 Μπούγια Π., "Η Ακρόπολη της Πρόερνας"  στο Ακρόπολη Πρόερνας, Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, Λαμία 2007, 16-22.

Νημάς 1987 Νημάς Θ., Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Πίνδος, Χάσια, Θεσσαλονίκη 1987.
Νημάς 2002 Nημάς Θ., Τα μνημεία της Καλαμπάκας, Καλαμπάκα 2002.

Νικολάου 1992 Νικολάου Ε., «Ερμήτσι. Οικόπεδο Β. Μπαντέλα. Οικόπεδο Κωνστ.Γραμματέλη», ΑΔ 47, 1992, Χρονικά, 235.
Νικολάου 1993 Νικολάου Ε., «Πύργος Κιερίου», ΑΔ 48, 1993, 245.
Νικολάου 1994α Νικολάου Ε., «Μυρίνη. Οικόπεδο Βασ. Χασιώτη»,  ΑΔ 49, 1994α, Χρονικά, 328.
Νικολάου 1994β Νικολάου Ε., «Πύργος Κιερίου», ΑΔ 49, 1994β, 334.
Νικολάου 1995 Νικολάου Ε., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 50, 1995, 376-378.
Νικολάου 1997α Νικολάου Ε., «Μυρίνη. Οικόπεδο Β. Κουφόπουλου. Οικόπεδο Χρ. Πλιάσσα», ΑΔ 52, 1997α, Χρονικά, 481-482
Νικολάου 1997β Νικολάου Ε., «Νομός Καρδίτσας. Έργο ΟΤΕ», ΑΔ 52, 1997β, Χρονικά, 488-492.
Νικολάου 1998 Νικολάου Ε., «Μασχολούριο, Ποταμός Ονόχωνος», ΑΔ 53, 1998,  Χρονικά, 443.
Νικολάου 2000 Νικολάου Ε., «Ανασκαφή του Βορείου Nεκροταφείου της αρχαίας Δημητριάδας», στο Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της»(1990-1998), Βόλος 2000, 309-314.
Νικολάου 2008 Νικολάου Ε., «Ταφικά έθιμα στη νοτιοανατολική Θεσσαλία», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Λάρισα 2006, Λάρισα 2008, 276-287.

Νικολάου, Καραχρήστος & Στουρνάρας 2004 Νικολάου Ελ, Καραχρήστος Β., Στουρνάρας Γρ., "Η κυκλοφορία νομισμάτων στο αρχαίο Κιέριον. Πληροφορίες από οικιστικά σύνολα, νεκροταφεία, παραδόσεις ιδιωτών", στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7)’, Αθήνα 2004, 479-490.

Νικολάου, Καλογιάννη & Τσιούκα 2010 Νικολάου Ε., Καλογιάννη Αιμ., Τσιούκα Φ., «Γεφύρια-αρχαίο Θητώνιο. Ειδήσεις από το νεκροταφείο», στο Πρακτικά του Β΄Συνεδρίου ‘Οι Σοφάδες του πολιτισμού και της ανάπτυξης’. 28-30 Ιουνίου 2002, Σοφάδες 2010, 81-94.

Νικονάνος 1973 Νικονάνος Ν., «Έρευνες στην Επαρχία Αγιάς Λαρίσης», ΑΘΜ 2, 1973, 39-57.
Νικονάνος 1974 Νικονάνος Ν., «Έρευνες στην Επαρχία Αγιάς Λαρίσης», ΑΘΜ 3, 1974, 163-177.
Νικονάνος 1978 Νικονάνος Ν., Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, Αθήνα 1978.

Ντίνα 1994 Ντίνα Α., «Νεότερες έρευνες στην παλαιοχριστιανική πόλη των Φθιωτίδων Θηβών», στο Καπόν Ρ. (εκδ.), Θεσσαλία. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας 1975-1990. Λυών 21-24 Ιουλίου 1990’, Λυών 1994, 357-370.
Ντίνα 1996 Ντίνα Α., «Η παλαιοχριστιανική Δημητριάδα και οι μετέπειτα αναφορές της», στο Κονταξή Ε. Ι. (επιμ.), Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο. Πρακτικά ημερίδας, Βόλος, 9.11.1994, Βόλος (ΔΗ.Κ.Ι.) 1996, 116 – 151.
Ντίνα 2000α Ντίνα Α., «Το Κάστρο του Βόλου», στο Δημόγλου Αι. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου «Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, Βόλος 2002α, 148 – 153.
Ντίνα 2000β Ντίνα Α., «Τα μνημεία των Φθιωτίδων Θηβών-Ν.Αγχιάλου και η ανάδειξη τους», στο Δημόγλου Αι. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας, Πρακτικά Συνεδρίου ‘Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής’, Βόλος 2002β, 154 – 161.
Ντίνα 2008 Ντίνα Α., «Παλαιοχριστιανικοί οικισμοί Θεσσαλίας», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Λάρισα 2006, Λάρισα 2008, 410-429.
Ντίνα 2009 Ντίνα Α., «Παλαιοχριστιανικές αρχαιότητες στην παραλία των Φθιωτίδων Θηβών-Νέας Αγχιάλου», στο Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά 2ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  2006, Βόλος 2009, 423-439.

Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας 1994 Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας (εκδ.), Σελίδες από την Ιστορία της Λάρισας. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα, 20-21.3.1993 (Βιβλιοθήκη Θεσσαλικών Μελετών 2), Λάρισα 1994.
Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας 1997 Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας (εκδ.), Η Λάρισα και η περιοχή της, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα, 8-9.4.1995 (Βιβλιοθήκη Θεσσαλικών Μελετών 7), Λάρισα 1997.
Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας 2002 Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας (εκδ.), Η Λάρισα. Όψεις της ιστορίας της  περιοχής. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα, 12-13.4.1997 (Βιβλιοθήκη θεσσαλικών Μελετών 8), Λάρισα 2002.

Παναγοπούλου 2004 Παναγοπούλου Κ., «Νόμισμα και κυριαρχία στη Θεσσαλία: Η περίπτωση των Γόμφων/Φιλιππουπόλεως», στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7)’, Αθήνα 2004, 541 – 554.

Πάντος 1985 Πάντος Π., Τα σφραγίσματα της Αιτωλικής Καλλιπόλεως, Αθήνα (διδακτορική διατριβή) 1985.

Παπαευαγγέλου 1999 Παπαευαγγέλου Κ., «Φάκιον. Ένα Νομισματοκοπείο τςη Πελασγιώτιδος», στο Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά, 2-3 Ιουλίου 1994, Παλαμάς 1999, Τόμος Α΄, 261-274.

Παπακωνσταντίνου 1994 Παπακωνσταντίνου Μ.-Φ.,  «Το νότιο και το δυτικό τμήμα της Αχαΐας Φθιώτιδος από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους", στο Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λυών 17-22 Απριλίου 1990. Τόμος Β, Αθήνα 1994, 229-238.

Παπαχατζής 1937 Παπαχατζής Ν., Τα λείψανα και η ιστορία των αρχαίων πόλεων της περιοχής Βόλου, Βόλος 1937.
Παπαχατζής 1946 Παπαχατζής Ν., Η περιοχή του Βόλου από άποψη ιστορική και αρχαιολογική,  Βόλος 1946.
Παπαχατζής 1959α Παπαχατζής Ν., «Η σημερινή θέση της τοπογραφικής μελέτης της αρχαίας Θεσσαλίας», Θεσσαλικά  2, 1959α, 3-21.
Παπαχατζής 1959β Παπαχατζής Ν., «Μαγνησία πόλις, ἡ ‘ὑπὸ τὸ Πήλιον’», στο Θεσσαλικά 2, 1959β, 22-28.
Παπαχατζής 1960 Παπαχατζής Ν., «Η Κορόπη και το Ιερό του Απόλλωνα», Θεσσαλικά 3, 1960, 3-24.
Παπαχατζής 1985 Παπαχατζής Ν., «Θεσσαλικές προολυμπιακές θεότητες του κάτω κόσμου», ΑΕ  1985, 45-56.

Παπασκευάς 2011 Παρασκευάς Σ., Πήλιο απ’άκρη σ’άκρη, Βόλος.Ταξιδιωτικός οδηγός, Εκδόσεις Εντός 2011.

Περιφέρεια Θεσσαλίας 2008 Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008.

Πίκουλας 2008 Πίκουλας Γ., «Οδικό δίκτυο και άμυνα στη δυτική ορεινή Θεσσαλία», στο Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Ι, 2006, Λάρισα 2008, 331-332.
Πίκουλας 2009 Πίκουλας Γ., «Από τη Φαλώρεια και το Αιγίνιον στην Τρίκκα», Τρικαλινά 29, 2009, 93-106.

Πολίτης 1920 Πολίτης Ν.Γ., Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας Συνοικισμών και Κοινοτήτων. Εκδιδόμεναι αποφάσει του Υπουργείου των Εσωτερικών , Αθήναι 1920.

Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη 1960 Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη Ε., «Κτιστός πυραμιδοειδής τάφος εκ του νεκροταφείου Κραννώνος», Θεσσαλικά 3, 1960, 29-46.

Ρακατσάνης & Τζιαφάλιας 1997 Ρακατσάνης Κ.  & Τζιαφάλιας Α., Λατρείες και Iερά στην Αρχαία Θεσσαλία. Α. Πελασγιώτις, Ιωάννινα 1997.
Ρακατσάνης & Τζιαφάλιας 2004 Ρακατσάνης Κ.  & Τζιαφάλιας Α., Λατρείες και Iερά στην Αρχαία Θεσσαλία. Β. Περραιβία, Ιωάννινα 2004.

Ραυτοπούλου 1989 Ραυτοπούλου Ε., «Αναθηματικό άγαλμα από την Μελιταία : Απήχηση ενός θεϊκού τύπου», στο Φίλια Έπη εις Γ. Μυλωνά. Τόμος Γ, Αθήνα 1989, 222‐228.

Ροντήρη 1993 Ροντήρη Β., «Μητρόπολη, Οικόπεδο Β. Τασιόπουλου», ΑΔ 48, 1993, Χρονικά, 248.
Ροντήρη 1996 Ροντήρη Β., «Μητρόπολη. Οικόπεδο Ζ. Κουκουζέλη», ΑΔ 51, 1996, Χρονικά, 349-351.
Ροντήρη 1997 Ροντήρη Β., «Μητρόπολη. Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού Καρδίτσας-Μητρόπολης (Β΄ Εργολαβία)», ΑΔ 52, 1997, 484-488.
Ροντήρη 1998 Ροντήρη Β., «Μητρόπολη, Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης (Γ΄ Εργολαβία),  ΑΔ 53, 1998, Χρονικά, 442-443.

Σαββίδης 1994 Σαββίδης Αλ., «Η μεσαιωνική Φάρσαλος έως την Οθωμανική κατάκτηση του 1393», στο Πρακτικά του Α΄  Συνεδρίου Φαρσαλινών Σπουδών, Λάρισα 1994, 23-42.

Σάμψων 2000 Σάμψων Α., Σκόπελος. Ιστορική και Αρχαιολογική Αφήγηση, Σκόπελος (Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου) 2000.

Σδρόλια 2000 Σδρόλια Στ., «Αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή του Κόκκινου Νερού», στο Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της’, Βόλος 2000, 197-204.
Σδρόλια 2006 Σδρόλια Στ., «Η πορεία του Αλέξιου Κομνηνού το 1083 στη Θεσσαλία. Τα νέα ευρήματα στον Κίσσαβο και το Μαυροβούνι», στο Μαζαράκης Α. (επιμ), Πρακτικά 1ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2003, Βόλος 2006, 403-19.
Σδρόλια 2010 Σδρόλια Στ., «Ευρήματα Παλαιοχριστιανικής περιόδου στη Βελίκα. Συμβολή στην έρευνα για την Μελίβοια των πρώτων βυζαντινών χρόνων», στο Τζιαφάλιας Αθ., Ιντζεσίλογλου Μ. & Helly Br., Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια, Μελίβοια (εκδ. Δήμου Μελιβοίας) 2010, 65-86.

Σκαφιδά 2006 (υπό έκδοση) Σκαφιδά Ε., «Ανασκαφή στο Μύλο Λούλη», ΑΔ 2006 (υπό έκδοση).
Σκαφιδά Ε. & Τριανταφυλλοπούλου (υπό έκδοση, 2012) Σκαφιδά Ε. & Τριανταφυλλοπούλου Π., «Η ρωμαϊκή Δημητριάδα», στο Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά 3ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος-Μάρτιος 2009, Βόλος (υπό έκδοση, 2012).
Σκαφιδά, Αραχωβίτη & Ιντζεσίλογλου 2002 Σκαφιδά Ε., Αραχωβίτη Π., Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., «Αρχαιότητες στο Πάρκο των Βορείων Σποράδων», στο Δημόγλου Αι. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου ‘Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής’, Βόλος 11-13 Μαίου 2001, Βόλος 2002, 32-39.

Σκουβαράς 1998 Σκουβαράς Β.  & Μακρής Κ., Αρχαιολογικός και Ιστορικός Οδηγός Θεσσαλίας, Βόλος 1998.

Στάης 1901 Στάης Β., « Αι εν Διμήνι Θεσσαλίας ανασκαφαί», ΠΑΕ 23, 1901, 37-40.

Σταματοπούλου 2004-2009 Σταματοπούλου Μ., «Αρχείο Αποστόλου Σ. Αρβανιτόπουλου (1874-1942)», ΗΟΡΟΣ 17-21, 2004-2009, 635-647.

Σταυρογιάννης 2010 Σταυρογιάννης Λ., "Ιερά και λατρείες στην αρχαία Μελιταία" στα Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, Λαμία 2010, 585 - 598.

Σωτηρίου 1929 Σωτηρίου Γ., «Αι χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας», ΑΕ 1929, 1-158.
Σωτηρίου 1931 Σωτηρίου Γ., Αι Χριστιανικαί Θήβαι της Θεσσαλίας και αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος, Αθήναι 1931.


Τζιαφάλιας 1975 Τζιαφάλιας Αθ., «Στόμιο Λαρίσης», ΑΔ 30, 1975, Β1΄ Χρονικά, 196.
Τζιαφάλιας 1976 Τζιαφάλιας Αθ., «Καλλίθηρα Καρδίτσας», ΑΔ 31, 1976, Χρονικά, 183-184.
Τζιαφάλιας 1984 Τζιαφάλιας Αθ., «Ανέκδοτες  επιγραφές από την αρχαία θεσσαλική πόλη Άτραγα», ΘεσΗμ 6, 1984, 177-208.
Τζιαφάλιας 1988 Τζιαφάλιας Αθ., «Ασκληπιείο Τρίκκης. Μύθος ή πραγματικότητα;», Τρικαλινά 8, 1988, 171-218.
Τζιαφάλιας 1991 Τζιαφάλιας Αθ., «Νομός Καρδίτσας. Γελάνθη», ΑΔ 46, 1991, Χρονικά, 225-226.
Τζιαφάλιας 1992 Τζιαφάλιας Αθ., «Αρχαία Πέλιννα. Απόπειρα αρχαιολογικής γνωριμίας», Τρικαλινά 12, 1992, 87-138.
Τζιαφάλιας Αθ., «Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια», στο Θεσσαλία, Β΄, 1994, 143-152.
Tζιαφάλιας Αθ., «Αρχαίος Άτραξ: Ιστορία-Τοπογραφία-Πολιτισμός», Τρικαλινά 15, 1995, 69-96.
Τζιαφάλιας Αθ., «Ταύτιση του αρχαίου Μοψίου», στο Πρακτικά 1ης Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της’, Βόλος 2000, 97-101.
Τζιαφάλιας Αθ., «Το μυστήριο της αρχαίας Μελίβοιας», στο Τζιαφάλιας Α., Ιντζεσίλογλου Μ. & Helly Br., Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια, Μελίβοια (εκδ. Δήμου Μελιβοίας) 2010, 9-26.
Τζιαφάλιας  Αθ. & Ζαούρη Α., “Από τη βόρεια Περραιβία ως την αρχαία Κραννώνα: Νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου”, στο Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Διεπιστημονικού Συμποσίου ‘Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου’, Λαμία 1994, 143-152.
Τζιαφάλιας Αθ., Ιντζεσίλογλου Μ. & Helly Br., Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια, Μελίβοια (εκδ. Δήμου Μελιβοίας) 2010.

Τουφεξής Γ., «Κραννώνα. Αγρός Σ. Κουκουτάρα», ΑΔ 46, 1991, Β΄1 Χρονικά, 222, πιν. 89 ε.
Τουφεξής Γ., «Προστασία και ανάδειξη προϊστορικών οικισμών Ν. Λάρισας στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων», στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 23-31.
Τουφεξής Γ. & Μέλλιου Ελ., «Κραννώνα. Αγρός Σ. Κουκουτάρα», ΑΔ 51, 1996, Χρονικά, 368-369, πιν. 97γ.

Τριανταφυλλοπούλου Π., «Νεκροταφείο των Αμφανών. Οι πρώϊμοι Ελληνιστικοί τάφοι», στο Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘Η Ελληνιστική Κεραμική από τη Θεσσαλία’, Βόλος 2000, 60-69.
Τριανταφυλλοπούλου Π., «Αμφανές: Αρχαιολογικά δεδομένα - Πρόταση ανάδειξης», στο Δημόγλου Αι. (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου Ανάδειξη του Διαχρονικού Μνημειακού Πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής (Βόλος, 11-13 Μαίου 2001), Βόλος 2002, 134-139.

Τσαγκαράκη Ε. (επιμ.), Οδοιπορικό στα Μνημεία του Νομού Καρδίτσας. Αρχαιότητες-Ναοί-Νεότερα Μνημεία, Καρδίτσα 2007.

Τσιούκα Φ., «Τα νομίσματα του Κιερίου»,  στο Σοφάδες, Λάρισα 1994, 37-44.

Τσοποτός Δ. Κ., Ιστορία του Βόλου, Βόλος 1991.

Τσούντας Χρ., «Ανασκαφαί εν Σέσκλω», ΠΑΕ 23, 1901, 42.
Τσούντας Χρ., Αι Προϊστορικαί Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου, Αθήνα 1908.

Φρούσσου Ελ., "Πρόερνα. Η πόλη και τα μνημεία" στο Ακρόπολη Πρόερνας, Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, Λαμία 2007, σελ. 10-11.
Φρούσσου Ελ., "Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας: μια ιστορική πορεία χιλιετιών" στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας , Λάρισα 2008, σελ. 67-83.

Χατζηαγγελάκης Λ., «Θεοτόκου» ΑΔ 37, 1982, 230.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Νομός Καρδίτσας», ΑΔ 38, 1983, Χρονικά, 197-198.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Μητρόπολη» ΑΔ 42, 1987, 263.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Μητρόπολη» ΑΔ 43, 1988α, 252.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Αργιθέα (Κνίσοβο)»,  ΑΔ 43, 1988β,  Χρονικά, 252-253.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Αθαμανία – Αργιθέα (Κνίσοβο)», Αρχαιολογία 34, 1990, 76-84.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Νομός Καρδίτσας. Ανασκαφικές εργασίες», ΑΔ 48, 1993, 243-245.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Μουζάκι – Αρχαίοι Γόμφοι. Οικόπεδο Δ. Καραλή», ΑΔ 49, 1994, Χρονικά, 329.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Μουζάκι – Αρχαίοι Γόμφοι. Οικόπεδο Δ. Καραλή», ΑΔ 50, 1995, Χρονικά, 380.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Κιέριον», ΑΔ 51, 1996, 353-356.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Κιέριον», ΑΔ 52, 1997α, 473.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Γόμφοι», ΑΔ 52, 1997β, 474.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Κιέριον», ΑΔ 53, 1998α, 444-445.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Γόμφοι», ΑΔ 53, 1998β, 448-450.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Αργιθέα (Έργο ΔΕΗ)»,  ΑΔ 53, 1998γ, Χρονικά, 450 – 451.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Το ανατολικό νεκροταφείο της Αργιθέας,», στο Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Θεσσαλία’, Βόλος 2000, 180-191.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Πετρομαγούλα. Πρόταση ανάδειξης του οικισμού Τελικής Νεολιθικής-Χαλκολιθικής περιόδου σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο», στο Α.Δημόγλου (επιμ.), Μνημεία της Μαγνησίας. Πρακτικά Συνεδρίου ‘Ανάδειξη του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής’, Βόλος 11-13 Μαίου 2001, Βόλος 2002, 56-63.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Η νομισματική κυκλοφορία στην Αργιθέα του Νομού Καρδίτσας», στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ‘Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7)’, Αθήνα 2004, 515-540.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Από τη Συκεώνα στο Πετρωτό», στο Μαζαράκης Α. (επιμ.), Πρακτικά 1ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης  Βόλος  27.2 – 2.3.2003. Τόμος Ι, Βόλος 2006, 71-84.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Προϊστορικοί και Ιστορικοί χρόνοι», στο Ε. Τσαγκαράκη (επιμ.), Οδοιπορικό στα Μνημεία του Νομού Καρδίτσας. Αρχαιότητες-Ναοί-Νεότερα Μνημεία, Καρδίτσα 2007, 15-82.
Χατζηαγγελάκης Λ., «Το ερευνητικό έργο της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και  Κλασικών Αρχαιοτήτων», Πρακτικά 2ου ΑΕΘΣΕ 2006, Βόλος 2009, 784-785.
Χατζηαγγελάκης Λ. & Τσέλιος Χ., «Ανασκαφικές έρευνες στην πόλη των  Τρικάλων. Οι πόλεις κάτω από την πόλη», Τρικαλινά 29, 2009, 471- 490.

Χουρμουζιάδης  Γ. Χ., «Θεσσαλία. Τυχαία Ευρήματα», ΑΔ 21, 1966, Χρονικά, 255-257.
Χουρμουζιάδης  Γ. Χ., «Εξάλοφος Τρικάλων (ανασκαφή μυκηναϊκού τύμβου)», ΑΔ 23 B´ 2, 1968, 263–265.
Χουρμουζιάδης Γ., “Ανασκαφή Κραννώνος”, ΑΑΑ 1969, 36 κ.ε.
Χουρμουζιάδης Γ., «Αρχαίον  Πελινναίον», ΑΔ 25, 1970, Χρονικά, 282.
Χουρμουζιάδης  Γ., Το νεολιθικό Διμήνι, Βόλος 1979.
Χουρμουζιάδης Γ., Ασημακοπούλου Ατζακά Π., Μακρής Κ.Γ., Μαγνησία. Το Χρονικό ενός Πολιτισμού, Αθήνα 1982.

Χρυσοστόμου Π., «Η λατρεία του Δία ως καιρικού θεού στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία», ΑΔ 44, 1989, 21-72.
Χρυσοστόμου  Π., Η θεσσαλική θεά Εν(ν)οδία ή Φεραία θεά, Αθηνά 1998.


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Adrimi-Sismani V., “Le palais d’Iolkos et sa destruction”, BCH 128-129, 2004-2005. Études, 1-54.
Adrymi-Sismani V., «Le site chalcolithique de Microthèbes au carrefour du monde égéen et des Balkans du Nord », στο R. Laffineur & άλ. (εκδ.), Between the Aegaean and Baltic Seas. Proceedings of the International Conference ‘Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe’, University of Zagreb, 11-14 April 2005, (Aegaeum 27), Liège 2007α, 143-154.
Adrimi-Sismani V., “Mycenaean Northern Borders Revisited: New Evidence from Thessaly”, στο Galaty M. L. & Parkinson W. A. (εκδ.), Rethinking Mycenaean Palaces II. Revised and Expanded Second Edition (Cotsen Monographs 60), Los Angeles 2007β, 159-177.
Adrimi-Sismani V.  &  Godart L. “Les inscriptions en Linéaire B de Dimini/Iolkos et leur contexte archéologique”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene LXXXIII, Serie III, 5- Tomo I, 2005, 47-69.

Archibald Z., “Space, Hierarchy and Community in Archaic and Classical Macedonia, Thessaly and Thrace”, στο R. Brock & S. Hodkinson (εκδ.), Alternatives to Athens. Varieties of political organization and community in ancient Greece, Oxford 2000, 212-233.

Avila R., “Das Kuppelgrab von Volos-Kapakli”, Prähistorische Zeitschrift 58, 1983, 5–60.

Bakhuizen S. C., “La grande batterie de Goritsa et l’artillerie defensive”, στο P. Leriche και H. Tzéziny (εκδ.), La Fortification dans l’histoire du monde grec, Paris 1986, 315-321.
Bakhuizen S. C., “Magnesia under makedonischer Suzeränitat”, στο S. C. Bakhuizen & αλ. (εκδ.), Demetrias V, Bonn 1987, 319-338.
Bakhuizen S.C., A Greek City of the Fourth Century B.C. by the Goritsa Team, Rome 1992.
Bakhuizen  S. C., “Neleia. A contribution to a debate”, Orbis Terrarum 2, 1996, 85-120.
Bakhuizen S. C. & Te Riele J.,  «Goritsa. A new Survey » ΑΔ 27, 1972, 396-410.
Bakhuizen S.C.  & άλ. (εκδ.), Demetrias V, Bonn 1987.

Béquignon Y., “La retraite de Philippe V en 198 et l’incursion étolienne en Thessalie”, BCH 52, 1928, 444-465.
Béquignon Y., “Chronique de fouilles et de decouvertes archéologiques dans l’Orient hellénique”, BCH 55, 1931, 489-491.
Béquignon Y., “Études thessaliennes IV. Recherches archéologiques dans la région de Pharsale”, BCH 56, 1932, 89-191.
Béquignon Y., Recherches archéologiques à Phères de Thessalie, Paris 1937.
Béquignon Y., “Études thessaliennes IX. Notes archéologiques sur Narthakion”, BCH 70, 1946, 9-14.
Béquignon Y., «Pharsalos» RE, Suppl. XII, 1970, 1038-1084.

Biesantz H., Die Thessalischen Grabreliefs. Studien zur Nordgriechischen Kunst, Mainz am Rhein 1965.

Bizard L., “Fouilles du Ptoion (1903) II. Inscriptions”, BCH 44, 1920, 227 - 262.

Blum Ι. & άλ. (εκδ.), Topographie antique et géographie historique en pays grecque, Paris 1992.

Bouchon R., « L’empereur Auguste, Tibère et les Thessaliens : Intégration de la Thessalie dans l’imperium Romanum », στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 184-192.

Bouyia P., “Insights into Narthakion of Phthiotic Achaia in Hellenistic Times”, NumANtCl 32, 2005, 143-155.

Brun P., “La stèle des cérèales de Cyrène et le commerce du grain en Egée au IVe s. Av. J.-C.”, ZPE 99, 1993, 185-196.

Bursian C. Geographie von Griechenland, 1862.

Cabanes P., L’Épire et la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (272-167), Besançon 1976.

Cantarelli F. & al., Acaia Ftiotide I. Indagini geostoriche, storiografiche topografiche e archaeologiche, Cantazaro 2008.

Christmann E., Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien, II: Die Frühe Bronzezeit, Bonn 1996.

Cohen G., The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands and Asia Minor, Berkeley/London/New York 1995.

Darmezin L. & Tziafalias A., “Deux inscriptions inédites de Pelinna (Thessalie)”, The Ancient World 36(1), 2005, 54-75.

Daux G., Delphes au IIe et au Ier siècle depuis l’abaissement de l’Étolie jusqu’à la paix romaine 191-31 av. J.-C., Paris 1936.
Daux G. & Dela Coste-Messelière P., « De Malide en Thessalie », BCH 48, 1924, 343-376.

Decourt J.-C., La vallée de l' Énipeus en Thessalie,  Études de Topographie et de Geographie Antique (BCH Suppl. 21), Paris 1990.
Decourt J.-C., Inscriptions de Thessalie I. Les cités de la vallée de l' Énipeus,  (Études Epigraphiques 3), Paris/Athènes 1995.
Decourt J.-C., “Inscriptions de Limnaion: Corpus Épigraphique d’une sité  thessalienne”, στo Πρακτικά του Α’ Ιστορικού Συνεδρίου Παλαμά 2-3 Ιουλίου 1994, Τόμος  πρώτος , Παλαμάς 1999, 167-193.
Decourt J.-Cl., Helly Br., Lucas G., Topographie antique et Géographie historique en Pays Grec, (Monographie du C.R.A. 7), Paris 1992.
Decourt J.-C. & Mottas F., « Voies et milliaires romains de Thessalie », BCH 121, 1997, 311-354.
Decourt J.-C. & Tziafalias A., “Une liste civique à Crannon: la stèle dite des Ménandridai”, ZPE 137, 2001, 139-152.
Decourt J.-C. , Nielsen Τ. Η., Helly Br. & αλ., “Thessalia and adjacent regions”, στο Hansen M. H. & Nielsen Τ. Η. (εκδ.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004, 676-731.
Decourt J.-Cl.  & Tziafalias A., “Cultes et divinités isiaques en Thessalie : identité et urbanisation”, στο L. Bricault & αλ. (εκδ.), Nile into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings of the IIIrd International Conference of Isis studies, Faculty of Archeology, Leiden University, May 11-14 2005, Leden/Boston 2007, 329-363.

Di Salvatore M., “Ricerche sul territorio di Pherai: insediamenti, difese, vie e confine”, στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’, Λυών 1990, Λυών 1994, 93-124.

Feuer B., The Northern Mycenaean Border in Thessaly (BAR 196), Oxford 1983.

Fischer-Bovet Chr., Counting the Greeks in Egypt, Princeton 2007.

Franke P. «Eine bisher unbekante thessalische Münze aus Argura», AA 1955, 230-236.

Fraser P. M. & Matthews E., A Lexicon of Greek Personal Names, IIIB. Central Greece. From the Megarid to Thessaly, Oxford 2000.

Gallis K., « The Games in Ancient Larissa », στο Raschke W.J. (εκδ.), Τhe Archaeology of the Olympics, Wisconsin 1988, 217-235.

García-Ramón J.-L., “Neues zur Problematik des thessalischen Dialekts”, στο Hajnal I. (εκδ.), Die Altgriechischen Dialekte. Wesen und Werden. Akten des Kolloquiums Freie Universität Berlin, 19-22.09.2001, Innsbruck 2007, 91-112.

Gardner P., A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Thessaly to Aetolia, London 1883.

Georganas I., «Early Iron Age tholos tombs in Thessaly (c. 1100-700 BC)», Mediterranean Archaeology 13, 2000, 47-54.

Giannopoulos  N., “Iolkos”, AM 38, 1913, 23-28.

Grainger J. D., The League of the Aetolians, Leiden 1999.
Graninger D., The Regional Cults of Thessaly, Cornell University (αδημ. διδ. Διατρ.) 2006.

Gschnitzer  F., “Namen und Wesen der thessalischen Tetraden”, Hermes 82, 1954, 451-464.

Guadalupi G. (επιμ.), Οι μεγάλοι θησαυροί του κόσμου, Αθήνα 1999.

Haagsma Μ., Domestic Economy and Social Organisation in New Halos, 2010.

Hall J., Hellenicity. Between Ethnicity and Culture, Chicago/London 2002.

Hammond N., Epirus, Oxford 1967.

Hansen M. & Nielsen Th., An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004.

Hatzopoulos M., Macedonian Institutions under the Kings. A Historical and Epigraphic Study. Athens 1996.
Hatzopoulos M., La Macédoine: géographie historique, langues, cultes et croyances, institutions, Paris 2006.

Head B. V., Historia Numorum: A Manual of Greek Numismatics, Oxford 1911 (2η έκδοση).

Heinz M., Thessalische Votivstelen: epigraphische Auswertung, Typologie der Stelenformen, Ikonographie der Reliefs, Bochum (Διδακτορική διατριβή) 1998.

Helly Br., “La convention des Basaidai”, BCH 94(1), 1970α, 161-189.
Helly, Br., «Bouleversements et remise en ordre de sanctuaries à Larisa», Mnemosyne 23, 1970β, 250-296.
Ηelly Br., «Προεισφέρειν: Une Inscription de Kierion en Thessalie», Revue Archéologique 1, 1971, 15-28.
Helly Br., Gonnoi I-ΙΙ, Amsterdam 1973.
Helly Br., “Argoura, Atrax et Crannon: réattribution de quelques documents épigraphiques”, ZPE 35, 1979α, 241-254.
Helly Br., “Une liste des cités de Perrhébie dans la première moitié du IVe siècle avant J.-C.”, στο Καπόν Ρ. (εκδ.), Θεσσαλία. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας 1975-1990. Λυών 21-24 Ιουλίου 1990’, Λυών 1979β, 165-192.
Helly Br., « La Théssalie à l’époque romaine », Mémoires du centre Jean Palerne II, 1980, 37-50.
Helly Br., «Sur quelques inscriptions d’Atrax», ZPE 51, 1983, 157-168.
Helly Br., “Le territoire de Larisa: ses limites, son extension, son organisation”, Ktema 9, 1984, 213-234.
Helly Br., “Συμφωνία Συμπολιτείας των Γόμφων και των Θαμιών – Ιθώμης”, ΘεσΗμ 10, 1986, 145-162 [μτφρ.].
Helly Br., “Le Dotion Pédion, Lakéreia et les origines de Larisa”, JS 1987, 127-158.
Helly Br., «Ένα ανέκδοτο ψήφισμα της Τρίκκης για τον αξιωματικό του μακεδονικού στρατού Ορθότιμο από την Τυλισσό της Κρήτης», ΘεσΗμ. 17, 1990, 95-114 [μτφρ.].
Helly Br., « Les cités antiques de la Thessalie », Les Dossiers de l’archéologie 159, 1991, 30-43.
Helly Br., « Incursions chez les Dolopes », in Blum & αλ. (εκδ.), Topographie antique et géographie historique en pays grec, Paris 1992, 48-91.
Helly Br., L’État thessalien, Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi, Lyon 1995.
Helly Br., «La description du Penée thessalien par Strabon» (TMO 32), Lyon (Maison de l’Orient) 2000, 27-71.
Helly Br., “Un décret fédéral des Thessaliens méconnu dans une cité d’Achaie Phthiotide”, BCH 125, 2001, 239-287.
Helly Br., «Από τη Μελίβοια στη Δημητριάδα», στο Αγραφιώτης Δ. (επιμ.), Αγιά. Ιστορικά-Αρχαιολογικά. Πρακτικά του Α΄ Ιστορικού-Αρχαιολογικού Συνεδρίου για την Αγιά και την επαρχία της, Αγιά 2002, 35-43.
Helly Br., “Sur quelques monnaies des cités Magnètes : Euréai, Eyryménai, Méliboia, Rhizous”, στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7), Αθήνα 2004α, 101-124.
Helly Br., «Décrets de cités thessaliennes à Cos”, Chiron 34, 2004β, 87-107.
Helly Br., “Décret de Larisa pour Bombos, fils d’Alkaios, et pour Leukios, fils de Nikasias, citoyens d’Alexandrie de Troade (ca 150 av. J-C.)”, Chiron 36, 2006α, 171-203.
Helly Br., «Un nom antique pour Goritsa?», στο Α. Μαζαράκης (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 27.2-2.3.2003’, Βόλος 2006β, 145-69.
Helly Br., “Le dialecte thessalien, un autre modèle de développement”, στο I. Hajnal (εκδ.), Die Altgriechischen Dialekte. Wesen und Werden. Akten des Kolloquiums Freie Universität Berlin, 19-22.09.2001, Innsbruck 2007α, 91-112.
Helly Br.,  «La Capitale de la Thessalie face aux dangers de la troisième guerre de la Macédoine: L’ année 171 av. J.-C. à Larissa», TOPOI 15, 2007β, 127-249.
Helly Br., “Élements pour une histoire de la distribution des territories en Thessalie de l’époque Néolithique à la fin de l’Antiquité”, στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 195-206.
Helly Br., “La Thessalie au 3e siecle av. J.-C.”, στο Α. Μαζαράκης (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 16.3-19.3.2006’, Βόλος 2009, 339-368.
Helly Br., «Η Πορεία των Αργοναυτών στην παραλία του Αγιοκάμπου»,  στο Α. Τζιαφάλιας, Μ. Ιντζεσίλογλου & Br. Helly, Αναζητώντας την αρχαία Μελίβοια, Μελίβοια (εκδ. Δήμου Μελιβοίας) 2010α, 87-110.
Helly Br., «Από τις Ευρυμενές στη Μελίβοια, παραλιακές πόλεις της Θεσσαλίας: Προτάσεις επί αναλύσεως αρχαιολογικών δεδομένων και αρχαίων πηγών (σε μετάφραση Στ. Σδρόλια)», στο Γουλούλης Στ. & Σδρόλια Στ. (επιμ.), Άγιος Δημήτριος Στομίου. Ιστορία – Τέχνη – Ιστορική γεωγραφία του μοναστηριού και της περιοχής των εκβολών του Πηνειού. Λάρισα 2010β, 391 - 418.
Helly Br., «Où étaient donc les Magnètes ? » (υπό δημοσίευση).

Hild Fr., Koder J., Σπανός Κ., Αγραφιώτης Δ., «Βυζαντινή Θεσσαλία, οικισμοί, τοπωνύμια, μοναστήρια, ναοί (μτφρ. από τα γερμανικά Παρασκευάς Γ.)», στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Τόμος 12ος, Λάρισα 1987, 12-127.

Hirschfeld, RE, IΙ, 1893, 969.

Hope-Simpson R., Α Gazetteer and Atlas of Mycenaean Sites, London 1965.
Hope-Simpson R. & Dickinson O., A Gazetteer of Mycenaean Civilization in the Bronze Age. Vol. I: The Mainland and Islands, Göteborg 1979.

Hunold R., Thessalische Namenstudien. Linguistische und sozialhistorische Forschungen von der klassischen bis in die römische Epoche, Munster 2009.

Intzesiloglou B., « Aiatos et Polykleia. Du mythe à l’ histoire », Kernos 15, 2002α, 289-295.
Intzesiloglou B, “The Archaic temple of Apollo in Ancient Metropolis (Thessaly)”, στο M. Stamatopoulou & Μ. Yeroulanou (εκδ.), Excavating Classical Culture: recent Archaeological discoveries in Greece. Oxford 24-26 March 2001, Oxford 2002β, 109-15.
Intzesiloglou Β., « The inscription of the Kynegoi of Herakles from the ancient theatre of Demetrias », στο Υ. Pikoulas (εκδ.), Inscriptions and History of Thessaly. New Evidence. Proceedings of the International Symposium in honour of Professor Christian Habicht, Volos 2006, 67-77.

Kahrstedt U., Grundherrschaft, Freistadt und Staat in Thessalien, in NGG 1925, 128-155.

Kent R. G., A History of Thessaly, University of Pennsylvania (διδ. διατρ.) 1904.

Kern O., Inscriptiones Grecae IX 2, 1903.

Kilian-Dirlmeier Ι., Kleinfunde aus dem Athena Itonia-Heiligtum bei Philia (Thessalien), Mainz 2002.

Kingsley B. M., “Harpalos in the Megarid (333-331 B.C.) and the Grain Shippments from Cyrene (SEG IX, 2+ =Tod, Greek Hist. Insc.II no 196)”, ZPE 66, 1986, 165-167.

Kip G., Thessalische Studien, Beiträge zur politischen Geographie, Geschichte und Verfassung der thessalischen Landschaften, Halle am Saale (διδ. διατρ.) 1910.

Kirsten E., RE XIX 1, 1938, 1835-1838.
Kirsten E., “Pherai”, RE Suppl. VII, 1940, col. 1016.
Kirsten Ε., «Bericht über eine Reise in Aitolien und Akarnanien», στο AΑ 56, 1941, σ. 99-119.
Kirsten E., «Proerna», RE XXXIII-I, 1957, 107-108.

Koder J. & Hild F., Tabula Imperii Byzantini, Vienna 1976.
Koder J. & Hild F., «Hellas und Thessalia, TIB1», ΘεσΗμ 12 1987, 96-99 [μτφρ.].

Kravaritou S., “Synoecism and religious interface in Demetrias (Thessaly)”, Kernos 23, 2011, 113-137.
Kravaritou S., “Thessalian perceptions of ruler cult: ‘archegetai and ktistai’ from Demetrias”, στο P. Martzavou & N. Papazarkadas (εκδ.), Epigraphical Approaches to the Post-classical Polis. 4th century BC to 2nd century AD. Papers from the Oxford Epigraphy Workshop, Oxford (OUP) 2012,??.
Kravaritou S., “Multiculturalism and Sacred Space in Ancient Demetrias”, στο O. Bombou & M. Melfi (εκδ.), Rethinking the Gods: post-classical approaches to sacred space. Proceedings of the International Conference held in Oxford, 21-23 September 2010, (υπό έκδοση).

Larsen J. A. O., Greek Federal States: their Institutions and History, Oxford 1968.

Lavva St., «Münzprägung von Olosson», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής  έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’. Τόμος Β΄, Αθήνα 1994, 315-326.
Lavva S., Zur Münzprägung von Pharsalos, Saarbrücker 2001.

Leake W. M., Travels in Northern Greece, London 1835 (Amsterdam 1967 επανέκδοση).

Lemos  Ι., The Protogeometric Aegean: the Archaeology of the late Eleventh and tenth Centuries BC, Oxford 2002.
Lemos Ι. (εκδ.), Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, Edinburgh 2006, 233-256.

Lenk B., «Phalanna», RE 19, 1938, 1617.

Liampi K., «Ekkarra, eine Stadt der Achaia Phthiotis: Ihre Lage nach den numismatischen Zeug-Nissen», στο Stephanos nomismatikos: Edith Schonert-Geiss zom 65. Geburtstag, Berlin 1998, 417 - 440.
Liampi  K., “Iolkos and Pagasai : Two new Thessalian Mints”, NC 165, 2005, 23-40.

Lindell H.G, Scott R., Jones H.S. & McKenzie R., A Greek and English Lexicon, Oxford 1940 (9η έκδοση).

Lolling H. G., “Hellenische Landeskunde und Topographie”, στο I. M. Müller (εκδ.), Geographie und politische Geschichte des klassischen Altertums, Nördlingen  1889.
Lolling H.G. & Wolters P., «Das Kuppelgrab bei Dimini», ΑΜ 11, 1886, 435–443.
Lolling H.G. & P. Wolters P., «Das Kuppelgrab bei Dimini», ΑΜ 12, 1887, 136–138.
Lolling L., Hellenische Landeskunde und Topographie, Nordlingen 1889.

Lucas G., “Askyris, une nouvelle cité dans le Bas Olympe”, ZPE 89, 1991, 135-144.
Lucas G., “A propos d’Erikinion, cité perrhèbe”, ZPE 105, 1995, 105-130.
Lucas G., Les cités antiques de la haute vallée de Titarèse, Lyon 1997.

Malakasioti Z. & αλ., “Groniger Bijdrage Aagrickse Monumen Tenzord”, Paleo-actueel 6, 1994, 73-74.

Maran J., Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien, III: Die Mittlere Bronzezeit, Teil I, Teil II, Bonn 1992.

Martin T., Sovereignty and Coinage in Classical Greece, Princeton 1985.

Marzolff P., “Demetrias. Elemente einer hellenistischen Hauptstadt”, Architectura. Zeitschrift fur Geschichte der Architektur 5, 1975, 43-60.
Marzolff P., ‘Die Bauten auf Höhe 84 ('Heroon'-Höhe)’, στο S. C. Bakhuizen & άλ. (εκδ.), Demetrias V, Bonn 1987, 1-47.
Marzolff P., “Antike Städtebau und Architektur in Thessalien’, στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’, Λυών 1990, Λυών 1992, 255-276.
Marzolff P. ‘Η πολεοδομική εξέλιξη και τα κυριότερα αρχιτεκτονικά έργα της περιοχής της Δημητριάδας’, στο Κονταξή E. (εκδ.), Αρχαία Δημητριάδα. Η διαδρομή της στο χρόνο. Πρακτικά ημερίδας 9 Νοεμβρίου 1994, Βόλος 1996, 91-109.
Marzolff P., “Lechonia. Ein mediterranes Schicksal”, στο Δώρον. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006, 89-99.

ΜcAllister Μ.Η. & MacKay T.S., «Oι πόλεις στην κλασσική εποχή», ΘεσΗμ. 18, 1990, 30.

Mc Devitt Α.S., Inscriptions from Thessaly, Hildesheim/New York 1970.

Mc Inerney J., The folds of Parnassos: Land and Ethnicity in Ancient Phokis, Austin 1999.

Meyer  E., Theopomps Hellenika. Mit einer Beilage über die Rede an die Larisäer und die Verfassung Thessaliens, Halle 1909.

Mézières M., Mémoire sur le Pélion et l’Ossa. Archives des
missions scientifiques. Τόμος ΙΙΙ, Paris 1854.

Michaud J.-P., «Dimini», BCH 95, 1971, 936-937.

Mili Μ., Studies in Thessalian Religion, University of Oxford (αδημ. διδ. διατρ.) 2005.

Miller S., Two Groups of Thessalian Cold, Berkeley/Lons Angeles/London 1979.

Milojcic V., «Vorbericht über die Ausgrabungen auf den Magulen von Otzaki, Arapi und Gremnos bei Larisa 1955», AA 1955, 157-231.
Milojcic V., «Bericht über die Ausgrabungen auf der Gremnos-Magula bei Larisa 1956», AA 1959, 36-56.
Milojcic V., “Bericht über die deutschen archaologischen Ausgrabungen in Thessalien 1973”, AAA 7, 1974, 43-75.
Milojcic V.  και άλλοι, Paleolithicum um Larissa in Thesssalien, Bonn 1965.
Milojcic V.  & Theocharis D. (εκδ.), Demetrias I, Bonn 1976.

Missailidou-Despotidou,V., «A Hellenistic Inscription from Scotoussa», BSA  88, 1993, 187-217.

Morgan  C., Early Greek States beyond the Polis, London/New York 2003.
Morgan C., “Ethne in the Peloponnese and Central Greece”, στο S. Deger-Jalkotzy & I. Lemos (εκδ.), Ancient Greece. From the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, Edinburgh 2006, 233-256.

Moustaka A., Kulte und Mythen auf Thessalischen Münzen, Wurzburg 1983.

Østby E., “Der dorische Templel von Pherai”, OpATh 19(8), 1992, 85-113.
Østby E., « A Reconsideration of the Classical temple at Pherai », Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα και Προοπτικές’, Λυών 1990, Λυών 1994, 139-142.

Parker R., «The Thessalian Olympia», ZPE 117, 2011, 111-118.

Peek W., «Ein Weihgedicht für die Nymphen und drei andere Inschriften aus Atrax»,  ZPE 14, 1974, 19-28.

Pelon O., Tholoi, tumuli et cercles funéraires, Paris 1976.

Philippson A., Thessalien und Epirus, Berlin 1897.
Philippson A., «Eyrymenai», RE VI 1, 1907, 1338.
Philippson A., Die griechischen Landschaften. I, 1: Thessalien und die Spercheios-Senke, 1941.
Philippson P., Thessalische Mythologie, Zürich 1944.

Pikoulas Y. (επιμ.), Inscriptions and History of Thessaly. New Evidence. Proceedings of the International Symposium in Honor of Professor Chr. Habicht, Βόλος 2006.

Plassart A., « Inscriptions de Delphes, La liste des Theorodoques », BCH 45, 1921, 1-85.

Pritchett W.K., Studies in Ancient Greek Topography II, 1969, 114.

Reinders R., «Hellenistic New Towns on the Pagasitic Gulf», BABesch 61, 1986, 34-40.
Reinders R., New Halos. A Hellenistic town in Thessalia. Greece, Utrecht 1988.
Reinders R. “Coinage and coin circulation in New Halos”, στο Κυπραίου Λ. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό χώρο. Νομισματοκοπεία, Κυκλοφορία, Εικονογραφία, Ιστορία. Αρχαίοι-Βυζαντινοί-Νεώτεροι Χρόνοι (Οβολός 7), Αθήνα 2004, 185-206.
Reinders R. & Prummel W. (εκδ.), Housing in New Halos. A Hellenistic town in Thessaly, Greece, Lisse/Abington/Exton/Tokyo 2003.

Roesch P., Θεωρός, Goettingen 1908.

Rogers E., The Copper Coinage of Thessaly, London 1932.

Sampson Α., “The mesolithic and neolithic habitation in the cave of Cyclope, Youra , Northern Sporades”, BSA 93 (1998), 1-22.

Sipsie-Eschbach Μ., Protogeometrische Keramik aus Iolkos in Thessalien, Berlin 1991.

Sivignon  M., La Thessalie. Analyse géographique d’une province grecque, Lyon 1975.

Sordi M., La lega tessala fino ad Alessandro Magno, Rome 1958.

Sprawksi  Sl. , Jason of Pherai: A Study of the History of Thessaly in the Years 431-370 BC, Krakow 1999.
Sprawski Sl., “Thessalians and Theirs Neighbours in the Classical Period”, στο Περιφέρεια Θεσσαλίας (εκδ.), Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2006, Λάρισα 2008, 131-137.

Stählin Fr., Das Hypoplakische Theben, München 1907.
Stählin Fr., Pharsalos. Topographische und geschichtliche Untersuchungen über die Hauptstadt der Phthiotis, Nürnberg 1914.
Stählin Fr., Lamia, Erlangen 1921.
Stählin Fr., RE, ΧΙ 2, 1922, 1580-1585.
Stählin F., Das Hellenische Thessalien. Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der Hellenischen und Römischen Zeit, Stuttgart 1924.
Stählin F., “Mopsion”, RE 1933, 236-240.
Stählin F., Η Αρχαία Θεσσαλία. Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της Θεσσαλίας κατά τους αρχαίους ελληνικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, Θεσσαλονίκη 2002 [Ανατύπωση της έκδοσης του 1924. Ελλ. μτφρ. Γ. Παπασωτηρίου και Α. Θανοπούλου].
Stählin F., Η Αρχαία Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη 2008 (2η έκδοση).
Stählin  Fr., Meyer E.  & Heidner A., Pagasai und Demetrias. Beschreibung der Reste und Stadtgeschichte, Berlin/Leipzig 1934.
Stählin Fr.,  RE  ΧΙΧ  1, 1937,  327-338.

Stamatopoulou Μ., Burial Customs in Thessaly in the Classical and Hellenistic Periods, University of Oxford (αδημ. διδ. διατριβή) 1999.
Stamatopoulou Μ., “Thessalian Aristocracy and Society in the Age of the Epinician”, in Hornblower S. & Morgan C. (εκδ), Pindars Poetry, Patrons & Festivals, Oxford 2007, 309-41.
Stamatopoulou M., “The Archives of A.S. Arvanitopoulos (1874-1942) and their importance for the study of Thessalian Archaeology”, στο Α. Μαζαράκης (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης ‘3ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Βόλος 12.3-15.3.2009’, Βόλος (υπό έκδοση, 2012).

Tumpel, RE II(1896), 2137.

Tzéziny H. (εκδ.), La Fortification dans l’histoire du onde grec, Paris 1986.

Tziafalias A.  & Helly Br., “Deux décrets inédits de Larissa”, BCH 128-129, 2004-2005, 377-420.
Tziafalias A. & Helly Br., «Inscriptions de la Tripolis de Perrhébie. Lettres royales de Démétrios II et Antigone Dôsôn», Studi ellenistici 24, 2010, 71-126.

Van Buren E.D., Greek fictile revetments in the archaic period, Washington 1973.

Von Gaertringen H., « Larissa », RE 12, 1924, 845.

Wace A. J. B., “The Topography of Pelion and Magnesia”, JHS 26, 1906, 143-168.
Wace A. J. B., “Topography of Pelion and Magnesia – Addenda”, JHS 28, 1908, 337.
Wace A. J. B. & Droop J. P., “Excavations at Theotokou, Thessaly”, BSA 13, 1906/1907, 309-327.
Wace A. J. B. & Thompson  M. S., “Excavations at Halos”, BSA 18, 1911-1912, 1-29.
Wace A. J. B.  & Thompson  M.S., Prehistoric Thessaly: being some account of recent excavations and explorations in North-eastern Thessaly from Lake Copais to the borders of Macedonia, Cambridge 1912.

Weisshaar V., Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien I: Das spate Neolithikum und das Chalkolithikum, Bonn 1989.

Westlake H. D., Thessaly in the fourth century B.C., London 1935 [ανατύπωση Groninger 1969].

Windsant G. Th. & Vermeulen F., Representations of Columns in Cist Tombs in Magnesia (Thessaly) (Festoen Opgedragen AAN A. N. Zadoks Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardac), Groningen-Bussum 1975.

Wijnen M., “Building remains of the Early Neolithic Period at Sesklo”, Πρακτικά Συνεδρίου για την Αρχαία Θεσσαλία στη Μνήμη Δ.Ρ. Θεοχάρη. Βόλος 1987, Αθήνα 1992, 55-63.

Wolters P., “Mykenische Vasen aus dem nordlichen Griechenland”, AM 14, 1889, 262-274.

Woodward Α. Μ., “Greek Inscriptions from Thessaly”, AL IIII 1910, 145-160.

E. Zännger, “Prehistoric Coastal Εnvironments in Greece. The Vanished Landscapes of Dimini Bay and Lake Lerna”, JFA 18, (1991), σσ. 1-7.Back to content | Back to main menu